Vedtektene ble vedtatt på stiftelsemøtet i Oslo, 21. mars 1996, og er noe endret ved senere årsmøter.
Av: Eirik Stillingen -

1. Navn - Formål.

Foreningens navn er Spillerforeningen.
Spillerforeningen er en medlemsorganisasjon for interesserte i hesteveddemål.
Foreningen skal tale spillernes sak og sikre deres interesser og rettigheter.
Spillerforeningen skal arbeide for et godt miljø for sport og spill, og være en konstruktiv samarbeidspartner innen hestesporten.


2. Organisasjon.

Denne består av: Årsmøtet
Styret
Medlemsmøtene


3. Årsmøtet.

Dette skal: Behandle årsregnskap og årsberetning.
Fastsette medlemskontingent.
Godkjenne budsjett.
Behandle innkomne forslag.
Velge styret.
Velge revisor.
Oppnevne valgkomite på 3 medlemmer.

Vedtektsendringer kan bare foretas av årsmøtet og vedtas med alminnelig flertall.


4. Styret.

Dette består av: Leder (velges for 2 år)
Nestleder (velges hvert år)
Kasserer (velges hvert år)
4 stk styremedlemmer (velges hvert år)
2 stk varamedlemmer (velges hvert år)

Valgbare er alle personer som ikke har tillitsverv i andre organisasjoner innen hestesporten. Leder velges særskilt, og de andre medlemmer av styret velges ved alminnelig flertall.
Webmaster oppnevnes av styret blant styrets medlemmer.

 

5. Styrets oppgaver.

Utarbeide budsjett for kommende år, og ta ansvar for at regnskapet føres etter god regnskapsskikk. Innkalle til årsmøte med 3 ukers varsel. Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må være mottatt skriftlig av styret, senest en uke før fastsatt årsmøtedato.
Etablere formell kontakt med konsesjonsinnehaveren for spill, Norsk Rikstoto, og uformell kontakt med andre for å fremme medlemmenes interesser.
Arbeide for at medlemmenes synspunkter blir gitt prioritet i Norsk Rikstotos fremdriftsplaner.
Arbeide for å bedre spillernes rammebetingelser.
Sørge for god informasjon til medlemmer og andre interessegrupper, inklusive media.


6. Medlemmer - medlemsmøter.

Alle som har betalt årets kontingent er medlemmer.
Medlemsmøtene innkalles av styret ved behov. Medlemmene oppfordres til å fremme forslag til saksliste for medlemsmøtene.


7. Oppløsning.

Spillerforeningen kan oppløses gjennom vedtak av årsmøtet. Et slikt vedtak krever 2/3-dels flertall. Ved oppløsning gis aktiva til Norsk Rikstoto.