Vil en ny sammensetning av styret i Norsk Rikstoto få noen betydning hvis direktør Harald Dørum skal være premissleverandør for styrets meninger? Det er all mulig grunn til å stille spørsmålet.
På kort tid har styret i monopolselskapet fått innvalgt Jan Petter Sissener som styreleder (bred næringslivsbakgrunn), Torbjørn Frøysnes som nestleder (tidligere nestleder i DNT, og byråkrat i EU), samt Lars Arne Ryssdal, (tidligere generalsekretær i Høyre). Kompetansespillere og mange av sportens entusiaster vil følge utviklingen. Pr juni måned velger vi å komme med en prognose hvis Harald Dørum skal fortsette som administrativ leder: 1) Ingen tiltak som vil gjøre NR’s produkter konkurransedyktige og som vil skape vekst, 2) Kun begrenset reduksjon i NR’s ekstreme driftskostnader, og 3) Den økonomiske tilstand for trenere, hesteeiere og oppdrettere vil forbli vanskelig og krevende. Frustrasjonene innen sporten vil tilta i 2017 og 2018, dessverre.

Helt avgjørende for utviklingen, om man vil ha suksess, om man vil ta de rette grep, er om det nye styret i Norsk Rikstoto finner frem rapporten til USA-professor Thalheimer fra 2001. Spilleselskapet brukte en del ressurser og et par år på å få frem anbefalingene fra verdens fremste ekspert, i stor grad etter påtrykk fra redaktør Bjørn Håkonsen i Spillernes Blad og Harald Ruud, som mangeårig leder blant entusiastene i Spillerforeningen.

Direktør Arne Herberg, som ledet spilleselskapet en periode, nyttet Thalheimer-rapporten, og oppfølgende råd fra oss i Spillerforeningen. Dette førte til at TBP for Dagens Dobbel ble hevet fra 70 % til 75 % høsten 2005. Det var selvsagt en suksess, og har vært et avgjørende grunnlag for DD-omsetningen i alle år senere. Pluss krysspriseffekt.

Men direktør Harald Dørum stengte alle dører, og nektet å lytte til kompetansemiljøer, da han ble administrativ leder for spilleselskapet høsten 2006. I 10 år har vi registrert frustrasjon i sporten og blant erfarne spillere, stagnasjon økonomisk og tilbakegang for hestesporten i Norge. Hva denne tilbakegang består i, kan enhver lese mange artikler om på www.spillerforeningen.no. Manglende forståelse for TBP-betingelsenes betydning for omsetning og netto driftsresultat gjør at mange av oss bare rister på hodet.

Spillerforeningen har stor respekt for herrene Sissener, Frøysnes og Ryssdal. De har med seg mye erfaring – fra næringsliv og vårt politiske liv. Men vi må få tillate oss spørsmålet: Hva har disse personer av innsikt i nasjonal og internasjonal spillforståelse? Hva vet de om de avgjørende faktorer for vekst i omsetning, og å få frem konkurransedyktige produkter i den konkurranse i spillemarkedet som vi får i fremtiden? Hva vet de om hvilke faktorer som bør bli nyttet for å markedsføre hestesportens spillprodukter opp mot et bredt publikum, og opp mot et bredt kompetansemiljø av spillere i særdeleshet? Vi er overbevist om at disse personer vil, akkurat som Landbruksdepartementet i 2014, vil se at de gedigne millionkostnadene for drift av Norsk Rikstoto må styret gjøre noe med. Her vil det komme reduksjoner i lønns- og markedsføringskostnader. Men hva med vekstfaktorene?

Vi så under perioden da Rolf Sæther var styreleder i spilleselskapet, at han var kun valgt inn i denne posisjon for å føre en ønsket dialog opp mot politiske myndigheter i Storting og departementer. Sæther var også frontfigur ved noen anledninger rundt om i DNT’s organisasjon, og da som et forlenget talerør for direktør Harald Dørum. Men Rolf Sæthers bidrag ble lik null. Absolutt ingenting. Kun stagnasjon for selskapet. Ingen vekst. Høye kostnader. Og økte problemer i millionklassen rundt om i DNT’s organisasjon, som ved forsøkene på salg av Leangen travbane og realisering av en ny bane i Trøndelag. Alt har gått i lås. På Stortinget og i departementene var det ingen, absolutt ingen, som hørte på ham. Begrunnelsen var enkel: Det er politisk ulogisk at partiene og administrasjonen i LMD skal redusere totalisatoravgiften på kun 3,7 % bare fordi Norsk Rikstoto er dårlig drevet, fordi spilleselskapet ikke evner å skape resultater, selv når de har monopol i et rikt Norge….!? Norsk Rikstoto har i alle år demonstrert sin udugelighet. Så enkelt er det.

Spillerforeningen ønsker ikke at Sissener, Frøysnes og Ryssdal skal komme i samme situasjon. Skal de unngå det, da må de lytte til de mest erfarne entusiastene innen hestesporten. Det er kompetansemiljøer blant erfarne spillere, og flere av disse finner man i og rundt Spillerforeningen. Dette miljø er meget tydelig på hva som må være prioritet nr 1 for det nye styret i Norsk Rikstoto, og dette beskrives kort nedenfor.

Jobb nr 1.

For mange erfarne personer innen hestesporten, som er enige med oss, er jobb nr 1 for det nye styret i Norsk Rikstoto: Fjern Harald Dørum fra direktørstolen! Han burde skjønne dette selv, etter mange år med elendige resultater. Han burde trekke seg tilbake uten noe krav om etterlønn, et krav som ville vært uanstendig.

Revisor Odd Eide har i en grundig artikkel i TGN 03. mai konkludert med: 1) Det er klar sammenheng mellom utviklingen i spillet, og dermed økonomien, og hesteeiernes vilje til å bedekke hopper. I 2001 ble det født 2.058 føll innen travet. I 2015 ble 1.095 født, en dramatisk nedgang på 47 %. 2) Det kan med bred penn slås fast at utviklingen i premier har vært elendig, og ikke holdt tritt med kostnadsutviklingen. 3) Omsetningen i 2000 utgjorde 2,572 milliarder, eller 3.400 milliarder i 2015-kroner. Omsetningen i 2015 i norske løp var imidlertid på 2.493 milliarder. 4) I 2008 hadde Norsk Rikstoto en andel på 20 % av det totale norske spillemarkedet. I 2014 var totalomsetningen 35,9 milliarder, og andelen i spill på hest var redusert til 10 %. 5) Samtidig konkluderer Odd Eide at «det er et stort potensial for kostnadskutt i NR-organisasjonen».

Den dyktige redaktøren i TGN, Truls G Pedersen, skriver på lederplass 06. mai: «Harald Dørum er en mester i tallpresentasjon. Han briljerer i møter med grasrota». Det behøver ikke å bety at Harald Dørum er dyktig, det er han ikke på noen måte. Han kan «briljere» fordi personene i salen, de som lytter til ham innenfor NR/DNT/NJ, ikke vet bedre. Sporten har i alle år hatt en åpenbar utfordring ved at mange skal mene noe om spillet og spillets forutsetninger, hva som gir optimale resultater, mens de eneste man reell nasjonal og internasjonal spillfaglig innsikt, er et begrenset kompetansemiljø. Vi hadde god kontakt med tidligere ledere i administrasjonen, men Dørum stengte dørene. Han har hatt møkk i ørene.

Da redaktør Bjørn Håkonsen, Oslo, og leder i Spillerforeningen, Harald Ruud, Asker, med flere, fremmet forslag overfor direktør Odd Johnsrud og markedssjef Johnny Haugseth i 1997/98 om at de skulle engasjere verdens fremste ekspert, USA-professor Thalheimer, til å utarbeide en grundig rapport om optimale forutsetninger for spillet, (vi var kjent med mye av den forskning og konklusjonene fra professoren i fra andre land tidligere på 1990-tallet), var vi en gruppe kompetansespillere som var overbevist om at NR-lederne hadde fått et faglig grunnlag for fremtidige prioriteringer av egne produkter og forutsetninger for spillet.

Vi har blitt skuffet, når vi også vet hva Thalheimer-rapporten fra 2001 kunne betydd i økt omsetning og økt nettobidrag til hestesporten. I artikler vi har skrevet gjennom årene på www.spillerforeningen.no, og i påminnelser i TGN-artikler, har vi påpekt og dokumentert at hestesporten har tapt et årlig nettobeløp på mer enn 100 millioner årlig i det norske marked. Det er kostnaden ved å ha en direktør som ikke skjønner spillets grunnleggende betingelser.

Ved denne anledning skal vi ikke gjenta alle feilvurderinger som Harald Dørum har gjort i direktørstolen etter 2006. En sak fortjener imidlertid oppmerksomhet. Det gjelder rollen direktør Harald Dørum har hatt i skandalesaken og prosessen ved et eventuelt salg av Leangen travbane. Tidlig i prosessen ble det antydet fra «faglig hold» (?) at eiendommen burde ha en salgsverdi opp mot 1 milliard. Mange i Trøndelag valgte å lytte til disse vurderinger, og prosessen ble preget av dette. Det ble skapt mye urealistisk goodwill for en løsning med salg. Styreleder Rolf Sæther var involvert tidlig. Ingen skal fortelle oss noe annet enn at Sæthers deltakelse i saken var preget av en Harald Dørum som bakspiller. De to herrer var klar over «vurderingen» på 1 milliard. De sa ingenting. De kunne advart. De lot prosessen gå sin gang. De vil kanskje antyde i dag, for å pynte på eget omdømme, at de ikke hadde noe reelt ansvar ved prosjektet. Hvis så, da måtte de ha vært tydeligere i kommentarene.

Vi skal ikke antyde noe om forventede konklusjoner i saken, om det blir en ny bane eller ikke. Vi vet bare at saken, worst case, kan få meget alvorlige økonomiske konsekvenser for travsporten. Saken er nå overtatt av Jan Petter Sissener og Svein Morten Buer, to nye og meget dyktige NR- og DNT-ledere. De har fått jobben med å rydde opp etter Dørum & Co.

Spillerforeningen nevnte flere ganger på sin nettside tidlig i prosessen at 1 milliard var en urealistisk og kraftig overpris for Leangen Travbane. Bare for å ha nevnt det. Vi tar sjelden feil.