Mandag 13. juli leser vi i Dagens Næringsliv at TV2 har saksøkt Norsk Rikstoto. Avisen har brukt en helside på å presentere tvistesaken og hva partene mener. I artikkelens ingress skriver DN: «Etter å ha mistet kontrakten for produksjon av travsendingene, krever TV2 minst 20 millioner kroner fra Norsk Rikstoto».

I artikkelen skriver DN:

«Stridens eple er ikke at kontrakten ble sagt opp, men at OB-Team (et produksjonsselskap som eies 100 % av TV2) og TV2 mener Norsk Rikstoto i løpet av kontraktsperioden ikke kjøpte produksjon for tilstrekkelig mye penger».

«Avtalen mellom OB-Team og Norsk Rikstoto var en femårs-avtale som ble inngått i 2009, med virkning fra 2010». Avisen oppgir at «Norsk Rikstoto hadde forespeilet at de ville kjøpe produksjonstjenester for 30 millioner årlig, totalt 150 millioner kroner».

«Etter at Norsk Rikstoto først kjøpte produksjon for over 30 millioner kroner, sank deretter beløpet ned under grensen. Det gjør at OB-Team og deres eiere i TV2 mener kontrakten ikke er oppfylt. TV-selskapet krever erstatning tilsvarende differansen mellom hvor mye penger det mener det ble slått fast at man skulle kjøpe for i kontrakten, og hvor mye det til slutt ble kjøpt for. Den summen skal beløpe seg til over 20 millioner kroner».

Direktør Øivind Johannessen i TV2 sier at de i det lengste forsøkte å forhandle seg til en løsning. Når dette ikke førte frem, så TV2 seg nødt til å gå rettens vei etter at kontrakten løp ut.

Norsk Rikstoto tilbakeviser.

Norsk Rikstoto avviser påstanden om erstatningsansvar. De mener avtalen både omtalte og åpnet for muligheten til å gjøre en regulering i omfanget av kjøpet av produksjonstjenester. Norsk Rikstoto kaller kravet grunnløst.

Utover dette skriver DN at «Norsk Rikstoto har ingen kommentar».

Spillerforeningen mener.

TV-sendingene som Norsk Rikstoto har ønsket seg, både hos NRK og TV2, endte, som vi husker, som en fiasko. Dette har tidligere fått bred omtale i Trav- og Galopp-Nytt, og opp gjennom årene på www.spillerforeningen.no.

Begrunnelsen for denne fiasko er enkel: Sendingene fikk elendige seertall! Til tider kom seertallet på et så lavt nivå at antallet seere ikke en gang kom inn på skalaen for minstenivå hos ratingbyråene…..!? Da er sendingen dårlig. Ekstremt dårlig, og ledelsen hos Norsk Rikstoto har selvsagt hovedansvaret for dette.

Spillerforeningen, som organiserer en rekke kompetansespillere, og betydelige entusiaster av norsk hestesport, har i alle år kommet med hva som innholdsmessig bør bli forbedret i TV-programmene, og ikke minst, hva som bør bli endret i spilleselskapets produkter og forutsetningene for spillet, slik at interessen for produkt og konsept automatisk ville ta seg opp. Men dessverre, styret og den administrative ledelse i Norsk Rikstoto har de siste årene hatt mye ørevoks i ørene, for å si det mildt.

Konsekvenser for hestesporten.

Skulle Norsk Rikstoto tape et søksmål som dette, da vil dette få dramatiske konsekvenser. 20 millioner kroner er et stort beløp å måtte betale, pluss honorarer til advokatene, når selskapets økonomi er usunn, og når hestesportens økonomi og utfordringer er mer enn krevende. Norsk Rikstoto har i en årrekke levert elendige økonomiske resultater, sett opp mot potensialet for en monopolbedrift som er beskyttet med proteksjonistiske og et beskyttende lovverk.

Nå skal Spillerforeningen ikke spekulere for mye i hva som kan bli en domsslutning i saken. Det blir feil. Det kan bli et tap, spesielt når vi har rimelig god grunn til å anta at TV2 er en profesjonell motpart. Men skulle det bli tap for spilleselskapet, og de må betale TV2 et millionbeløp, eller det blir fremforhandlet en minnelig løsning, som også krever at et millionbeløp blir betalt, da vil styret i Norsk Rikstoto og hestesportens organer få noe å diskutere!

Feil etter feil, år etter år, fra direktør Harald Dørum.

Driftsresultatene hos Norsk Rikstoto har vært elendige i hele Dørum’s direktørperiode fra høsten 2006. Vi nærmer oss 10 år med stagnasjon og gradvis tilbakegang!

Spillerforeningen har gjennom disse årene kommentert nye NR-tiltak, hva ledelsen har sagt og drømt om, uten at disse drømmene har vært spesielt realistiske, aktuelle produktendringer, markedskrav, en rekke forslag som var basert på internasjonale erfaringer og råd fra verdens fremste rådgiver (professor Thalheimer). I sum en rekke faktorer som ville gjort monopolselskapet mer konkurransedyktig, og mer attraktivt for alle segmenter av spillere. Men disse årene har gått rett i dass, for å si det rett ut!

I tvistesaken overfor TV2 kan det igjen bli brukt millionbeløp på advokater. Det er i seg selv en stor belastning. I tillegg kommer svikt i omdømmet. Spilleselskapet vil tape i omdømmet,  og hestesporten vil tape i omdømmet.

Vi gjentar at utfallet i en domstol skal vi på nåværende tidspunkt ikke ha for mange meninger om. Men skulle Norsk Rikstoto bli dømt, eller man må inngå et kompromiss som bygger på minnelighet, da vil dette gi en kostnad. En betydelig kostnad.

Spillerforeningen har de siste 3-4 årene vært tydelige: Harald Dørum bør ut av direktørstolen hos Norsk Rikstoto. Han har vist at han er udugelig. Han har ikke skapt resultater. Det er ikke tilfredsstillende at han unnskylder seg med at «hestesporten i flere land i Europa har økonomiske utfordringer, at de møter stagnasjon». Det hjelper ikke å hevde dette når flere av disse land, som Danmark og Italia, ikke har attraktive spillerprodukter, og når kunden helt naturlig snur ryggen til spilleselskapene. Å sammenligne seg med de som gjør det dårligst i Europa, år etter år, er ikke noe reelt eller riktig utgangspunkt, Harald Dørum!?

Spillerforeningen er tydelig på at skulle Norsk Rikstoto tape saken mot TV2, som i så fall vil bekrefte at NR-ledelsen har opptrådt uryddig og i strid med inngått kontrakt, da må Harald Dørum fratre som direktør. Han bør egentlig forlate lederstillingen pr omgående! Han bør forlate stillingen etter eget initiativ, og uten at han krever etterlønn!

Norsk hestesport – trenere, oppdrettere og hesteeiere – har ikke råd til å beholde denne mannen noe lenger. Det heter i de fleste sammenhenger at de fleste bekymringer blir det ikke noe av. Men bekymringen Harald Dørum er høyst reell.

Jan Petter Sissener – ny styreleder i Norsk Rikstoto.

For noen dager siden ble aksjemegler, hesteeier og spiller Jan Petter Sissener utnevnt til ny styreleder i Norsk Rikstoto. En spennende utnevnelse! Han etterfølger Rolf Sæther, og da skal oppside-mulighetene være gode……

Spillerforeningen ønsker Jan Petter Sissener lykke til. Han trenger alle gode og kvalifiserte krefter som kan samarbeide med ham, og som kan bidra til bedre de årlige resultater hos Norsk Rikstoto og i norsk hestesport. Dette skal vi sikkert få rikelig med anledning til å drøfte i senere artikler på denne nettside. I Trav- og Galopp-Nytt denne uken uttaler imidlertid Sissener at «Vi må dra i samme retning». Enig. Men da må grunnlaget for hva vi skal legge inn som viktige byggesteiner, være til stede.

Den første jobben til den nye styrelederen blir å evaluere direktørperioden til Harald Dørum. Som den dyktige analytiker og businessmann Jan P Sissener er, blir det interessant å se om han kommer til samme konklusjon som kompetansepersonene i Spillerforeningen. Flere av oss har også relevant bakgrunn fra næringsliv, styreverv, Oslo Børs og Storting, og som spillere internasjonalt, bare for å ha nevnt det..…..

Da kan vi få frem en fornuftig sluttavtale for direktør Harald Dørum denne høsten. Da kan Harald Dørum få gjøre noe annet, som han er bedre skikket til. Da kan Norsk Rikstoto få de kursendringer som vil gjøre selskapet mer robust, mer attraktivt og styrket økonomisk. Det er viktig at selskapet får en periode uten å gå på autopilot.