Noen refleksjoner på nasjonaldagen 17. mai.
Vi har alle våre meninger om skatt, skattesystem og skattenivå. Noen tar seg friheter, andre er lovlydige. «Jeg tror ikke på et idealsamfunn, jeg tror på et mangfold av kulturer», sa professoren og filosofen Arne Næss.
Spillerforeningen vil reflektere over spillernes adferd, moralaspekter for spillere som gruppe. Det kommer viktige utfordringer i spillermarkedet når vi om kort tid går inn i politiske prosesser mot økt liberalisering og et marked med nye konkurransedyktige og interessante tilbud fra flere seriøse tilbydere. Trauste og dårlig fungerende monopoler har gjennom internett fått berettiget og interessant nasjonal og global konkurranse. Disse endringer i det offentlige konsum setter samtidig krav til oss som uavhengige kunder/ forbrukere/ spillere.

13. mai kunne vi lese på www.hegnar.no at «Tjente 21 millioner på poker, men meldte bare inn 5,5 millioner. Nå kan Christopher Ulsrud få en skattesmell på 7 millioner». Han er 22 år. Han er en utrolig aggressiv og uredd spiller. «Aggressivitet er et superlativ i poker», sier Sigurd Eskeland, president i Norsk Pokerforbund.

Christopher Ulsrud er ikke den eneste som har kommet i skattemyndighetenes søkelys de siste årene. Vi leser om flere aktører i mediene som har opptrådt uryddig, eller som har havnet i en tvistesak.

Oppfordring fra Spillerforeningen.

Spillerforeningen organiserer flere medlemmer og interessenter som har bred politisk bakgrunn, som hver for seg har meninger om skatter og avgifter. Disse forskjeller i oppfatning er ikke typiske for Spillerforeningen. Slike meningsforskjeller finner vi i alle organisasjoner og deler av vårt samfunn. Forskjellene i oppfatning har ganske sikkert sammenheng med hvilket ståsted vi kommer fra i samfunnet - om vi er en ansatt, om vi er en egen selvstendig næringsdrivende, om vi har en lederstilling, om de økonomiske forpliktelser vi har og som påvirker vår skatteevne.

Samtidig vil Spillerforeningen være tydelig på noen enkle prinsipper:

  • Tross våre meningsforskjeller om skatt, bør vi alle respektere de lover og regler som Stortinget har trukket opp til enhver tid, og som departement og skatteetat følger opp.
  • Spillere, hvem de nå enn er, vil måtte regne med økt fokus fra skatteetaten etter hvert som vi får endingene i tilbudet i spillermarkedet. Når det er slik, er det fordi etaten har avdekket mye spill med svarte penger (hvitvasking) hos Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og delvis utenlandske selskaper (inntektene fra disse skal skattelegges), og aktører som holder større gevinstbeløp tilbake for å unndra seg beskatning.

De fleste er klar over at gevinstbeløp på mer enn kr 10.000,- skal oppgis. Når gevinstene er hentet hos Norsk Tipping eller Norsk Rikstoto, da er gevinsten skattefri. Men som du kan lese nedenfor, så er reglene noe mer sammensatt enn som så.

Spillerforeningens leder fikk overraskende krav fra Ligningsmyndighetene i 2005.

Det er godt kjent gjennom artikler i VG, Dagbladet, Aftenposten og Spillernes Blad at Harald Ruud (65), nå bosatt i Asker, og leder i Spillerforeningen gjennom ca 20 år, er en erfaren spiller i Norge. «Noen sier jeg er en gambler. Noen møter mitt engasjement med skepsis, kanskje er de overrasket fordi mange vet svært lite om spill. Men jeg ser på meg selv som en investor i spill», sier Harald Ruud.

Historien er kort fortalt denne:

Drammen Likningskontor skrev i brev til Harald Ruud: «Skatteyter har gjennom en rekke år opparbeidet seg en betydelig kompetanse i tilknytning til totalisatorspill. Skatteyter er for øvrig formann i den norske Spillerforeningen».

Drammen Likningskontor anførte videre: «Begrepet næringsvirksomhet er ikke definert i skatteloven. Det følger imidlertid av liknings- og rettspraksis at for å anse en aktivitet for næringsvirksomhet må aktiviteten være egnet til å gi overskudd i overskuelig fremtid, i tillegg må aktiviteten være av et visst omgang og en viss varighet. Aktiviteten må også drives for skatteyters regning og risiko».

I brevet fra Drammen Likningskontor oppgis at skatteyter har hatt følgende nettoresultater fra spillet de foregående år:

  • 2003:              kr 617.310,-
  • 2004:              kr 610.935,-
  • 2005:              kr 1.402.505,-

Harald Ruud har nyttet et autorisert regnskapsfirma siden 1985 (Accountor Fredrikstad AS). Hvert år har alle bilag og oppgaver gått gjennom byrået. Dette har sikret åpenhet og ryddighet.

Drammen Likningskontor skriver videre: «På grunnlag av den dokumentasjon skatteyter har oversendt i saken, er det nemndas oppfatning at skatteyters aktivitet er godt organisert. Han er en profesjonell spiller med kompetanse godt over gjennomsnittet».

Prinsippet om spill som lovlig aktivitet, skulle inngå i en konkret næringsoppgave, ble av Harald Ruud drøftet med Advokatfirmaet Hjort i Oslo. Noen av landets fremste advokater kom til at han skulle akseptere prinsippet om at all spillervirksomhet, med de resultater som forelå, skulle inngå i en næringsoppgave.

Samtidig skriver advokatene: «Parallelt med dette utgangspunkt må det være riktig at alle relevante kostnader som skal sikre reell og unik kompetanse, vil kunne inngå i næringsoppgaven». «Harald Ruud ser at både inntektssiden og kostnadssiden i hans selvangivelse inneholder prinsipielle elementer». Likningskontoret anførte: «Ingen andre skatteytere betaler skatt av denne type virksomhet i Norge, og saken er således prinsipiell. Av den grunn kan det være betryggende og riktig, både for likningsetaten, Harald Ruud og andre spillere som skatteytere, at saken påklages inn for Overligningsnemnda og Fylkesskattenemnda».

Konklusjonen fra dialogen som pågikk mellom Harald Ruud, hans regnskapsfirma og advokater og skattemyndighetene over 18 måneder, ble at all aktivitet knyttet til hans spill skal inngå i en næringsoppgave. Det gjelder gevinstbeløp og relevante kostnader.

Harald Ruud, så vidt han vet, ble landets første spiller som fikk krav om å organisere egen virksomhet innen spill i egen næringsoppgave. Dette har vært tilstanden for ham gjennom årene 2005-2015. Hvert år siden 1997 har hans aktivitet innen spill gitt et resultat som krever skatteplikt og næringsoppgave, eller som Drammen Likningskontor hevdet: «Ernæringslovens § 3, at når en virksomhet er egnet til å gå med overskudd over tid, skal ha preferanse foran skattelovens § 67 om skattefrihet for slike gevinster».

Tallene eller resultatene fra virksomheten hos Harald Ruud varierer selvsagt fra år til år. Men alt har skjedd og skjer gjennom autorisert regnskapsfirma, som sikrer et godt og ryddig samarbeid med skattemyndighetene. Harald Ruud er tydelig på at dette er viktig, uavhengig av om hva vi mener skatteetaten har hevdet i saken.

Harald Ruud hevdet avslutningsvis i 2007 overfor skatteetaten at «Skulle beskatning av spillegevinster hos dyktige spillere bre om seg, slik at flere spillere blir berørt, vil dette helt klart ramme omsetningen hos Norsk Rikstoto og Norsk Tipping. Av flere grunner ønsker ingen en slik utvikling».

Pokerspilleren Christopher Ulsrud.

Skatteetaten mener at Christopher Ulsrud, etter pokerturneringen på Bahamas i 2014, oppga for lav inntekt, at han driver profesjonelt som pokerspiller, og skal skattes deretter.

Når han har tatt milliongevinster, blir det spesielt. Han er åpenbart dyktig. Christopher Ulsrud, eller «luckyulsa» som er hans spillernavn, fikk VISA-kort som 18-åring, og deltar nå i nettspill. Han har jobbet deltid i Posten, og vært tilkallingsvikar ved SFO på en skole i Oslo.

Allerede i 2007 kunne skatteetaten gjennom valutaregisteret se at denne aktøren hadde tjent 12,1 millioner på aktiviteten. I 2014 var han aktiv i flere turneringer rundt om i verden. I mai 2014 vant han 81.000 dollar under Scoop-turneringen. Mest innbringende var storturneringen Pokerstars Caribean Adventure, der totalpotten var på 10 millioner dollar.

Resultatene varierer for Christopher Ulsrud. For ham, som for alle andre spillere. Men da skatteetaten fremmet krav om en halv million i skatt fra pokerspill over en periode da spillet hadde endt med tap, måtte han få en rettslig avklaring. Christopher Ulsrud vant frem i tingretten. Det kunne være slik, i følge spilleren og hans advokat, at skatteetaten har praktisert regelverket ut fra forutsetningen om at det alltid foreligger en beskatningshjemmel. Så lenge bruttogevinstene har vært over 10.000 kroner, har man valgt beskatning som næring eller tilfeldig gevinst, avhengig av hva som gir høyest skatt. Spillerens advokat mente at skattemyndighetene kan ikke shoppe rundt mellom bestemmelsene, slik de har gjort hittil.

Dommen fra tingretten er klar. Den representerer en opprydding i skatteetatens argumentasjon. Dommen konkluderer med at det ikke er hjemmel for å skattelegge gevinstene til Ulsrud uten å ta hensyn til generelle kostnader og tap. Som resultat ble skattevedtaket opphevet.

I prinsippet stadfester dommen den praksis som Harald Ruud, Spillerforeningens leder, har praktisert gjennom 10 år. Han fikk avklart dette uten tingsrettsbehandling, men med god hjelp av Advokatfirmaet Hjort DA.

Noen utfordringer for myndighetene.

Finansdepartementet og Kulturdepartementet bør sette seg ned og gjennomgå lovverket for denne type skatteytere. Når skatteetaten taper en sak innenfor domstolene, da bør det være et tydelig signal. Det er dessuten uheldig at en skatteyter skal måtte bruke tid og betydelige midler på en advokat, bare fordi regelverket har gråsoner. Selv om skatteyteren, som i nevnte sak, vinner frem, og får sakskostnadene dekket av motparten, så representerer kostnaden et tap for samfunnet. Noen må tross alt betale bruken av advokatene og domstolen.

Spillerforeningen vil anbefale:

  1. Når en spiller kan dokumentere årsinntekter over tid fra norske og utenlandske spilleselskaper, da må virksomheten bli registrert i et selvstendig næringsselskap.
  2. Relevante driftskostnader knyttet til virksomheten må inngå i næringsoppgaven.

Det er viktig å være klar over at forutsetningene for spill er forskjellig mellom norske og utenlandske tilbydere. Vi som er entusiaster i hestesporten, vet godt at TBP-betingelsene varierer. I Norge er de 67 % i snitt, Storbritannia 76 %, mens de er 83 % i Australia, Hong Kong og ved flere baneselskaper i USA. Gunstigere TBP-forutsetninger bedrer eller endrer betingelsene og resultatene for alle spillere, både de som er dyktige, og de som er mindre dyktige. Forskjellen i en TBP på 67 % og 83 % slår selvsagt ut helt automatisk i spillet, uavhengig av om spilleren har kompetanse og skjønner dette, eller ikke.

Forskjellen i TBP vil kunne endre seg med en liberalisering av det norske spillemarked. De nye lisensierte selskapene vil ventelig tilby mer konkurransedyktige vilkår, selv om de selvsagt vil måtte bidra med en fast prosent av netto resultat til myndighetene i skatt. Når de utenlandske selskapene vil kunne stille opp med gunstigere vilkår for spiller, skyldes det den enkle forutsetning at Norsk Tipping og Norsk Rikstoto har ekstreme og unødvendige driftskostnader. Unibet, Bettson, Betsafe, Ladbrokes og andre har en virksomhet som er langt mer kost/ effektiv og kundevennlig. Nettopp derfor har Spillerforeningen hevdet lenge at det vil være sundt om markedet får et konkurranseelement inn over seg. Det vil skjerpe styre og ledelse i begge monopolselskaper. Det vil sikre økte inntekter til «formålene». Dette vil bedre sikre de sosialpolitiske krav.

Økt TBP i snitt gir økte inntekter helt automatisk for spilleren. Spillet blir sunnere. Flere dyktige spillere vil oppnå hyggelige økonomiske resultater, som betyr et grunnlag for skatt. Nettopp derfor er det viktig at myndighetene trekker opp bredt aksepterte lover og regler for området, og at spillerne forholder seg til gjeldende regler.

En ting er sikkert: Skattemyndighetene vil ha økt fokus på store og små spillere i fremtiden. Dette er en konsekvens av nettspillet. Pr dato gjør dette seg mest gjeldene for poker og casino-produktene. Men etter hvert vil sportspill bre mer om seg. Betingelsene for spill på hest og fotballspill vil bli gunstigere med bedre TBP, det tvinger seg frem, og da blir det viktig at spillerne forholder seg til skattemyndighetene på en seriøs og ryddig måte. Husk også at kontrollmulighetene er gode for myndighetene. De som tror de kan lure seg unna, vil få restskatt og tilleggsskatt, vil ødelegge for seg selv, og vil ødelegge for alle som er entusiaster innen spillermarkedet.

Noen kloke ord til oss spillere fra filosofihistorien:

Hver enkelt av oss bør sikre seg eksakt forståelse av egne begrensninger. Det er en form for selvinnsikt som er svært vanskelig å oppnå.