SAM 0346Kulturdepartementet har anmodet om en høringsuttalelse fra vårt kompetansemiljø innen hestesporten vedrørende ny Lov om Pengespill. Vi har tenkt grundig gjennom temaer og innhold, både fordi dette betyr mye for norsk hestesport i fremtiden, men også fordi samfunnet har en del krevende og uløste milliard-utfordringer knyttet til spill. Det gjelder blant annet lekkasje av milliardbeløp fra norske spillere til utlandet, og det gjelder et stort volum av svarte penger permanent i samfunnet. Det kan være 17-20 milliarder årlig som nyttes til finansiering av kriminalitet eller annen uønsket aktivitet.
Harald Ruud, som Spillerforeningens leder, har kommet med konstruktive tanker og innspill knyttet til dette. Vi foreslår at Norsk Rikstoto blir erstattet av et nytt børsnotert selskap, AS Nortoto, der staten gis en eierandel på 30 %. Begrunnelsen og premissene for det nye selskap er det ganske grundig redegjort for i vårt fremlegg.

 

Kulturdepartementet v/ statsråden
Finansdepartementet v/ statsråden
Landbruksdepartementet v/ statsråden

Kopi:
Det Norske Travselskap & Norsk Jockeyklub
Trenere i hestesporten & Hesteeiere (200 stk)
Entusiaster/ kompetansespillere i A-segmentet (1.000 stk)  

Asker, 24. september 2020.

Ny lov om pengespill  -  høringsuttalelse.

Viser til henvendelse fra Kulturdepartementet. Det anmodes om en faglig kommentar til ny Lov om Pengespill fra et miljø som representerer A-segmentet blant kompetansespillerne i Norge.

Spillerforeningens mål ved dette fremlegg:

 1. Styrke ansvarlighetskravene og forebygge negative konsekvenser av spillet.
 2. Dempe ulovlig omsetning med 80-90 % fra norske spillere til ulovlige utenlandske tilbud.
 3. Redusere risiko for økonomisk kriminalitet.
 4. Bidra til kapitalimport ved økt omsetning fra utenlandske spillere til spill på hest ved norske baner.
 5. Styrke løpspremiene ved norske løpsbaner, og sikre en sunn økonomi for trenere, hesteeiere og oppdrettere.

Vi er klar over at de fleste som behandler denne saken i Stortinget, departementene, Lotteritilsynet og hestesportens organer har begrenset innsikt i spill, produkt- og adferdsforståelse hos viktige kundegrupper, samtidig som man har ambisjon om å skape attraktive betingelser for en sunn omsetning. Politikere og administrasjon har ikke detaljinnsikt i temaene, de skal ha et overordnet blikk og treffe beslutninger ut fra rammer og prinsipper.

I sporten har vi flere selvbeskyttende etablissementer. Disse virker begrensende for all utvikling. Skal denne rapport, og arbeidet med ny Lov om Pengespill bli bredt akseptert, da må vi si noe om status og kompetanse før man strekker seg mot ønskede mål. Vi ser at alle valg det moralske vesen står overfor, gjelder å ta ansvar eller nekte å ta ansvar for sitt eget ansvar. Vi unnlater å nevne navn i denne setting. Det blir upassende. Svake resultater og tapte markedsandeler hos Norsk Rikstoto over flere år har vært tydelig preget av disse forhold. 

Noen forkortelser:

 • TBP -  Tilbakebetalingsprosent
 • DNT - Det Norske Travselskap
 • NJ -  Norsk Jockeyklub
 • NR -  Norsk Rikstoto
 • NT -  Norsk Tipping
 • SPF -  Spillerforeningen

Hvem er SPF? Hva er vår del av A-segmentet?

Vi vil demaskere noen myter. I volum kan vi kort antyde:

 • SPF’s medlemmer, deltakere i lag:  450 personer
 • Abonnenter av Spillernes Blad: 550 personer
 • Bekjente ved flere baner: 500 personer
 • Totalt 1500 personer

Som investorer i spill er vi forskjellige, alt preget av nøkternhet, ryddighet, gode analyser. Vi vil at spill skal være en hyggelig hobby og en sunn forlystelse. Mange av våre bekjente besøker oftere enn de fleste land som Storbritannia, Australia, Hong Kong og USA. Det skyldes spillets forutsetninger, en optimal TBP.

TBP i disse landene i snitt:                        83,0 prosent

TBP i snitt hos NR, inkl bongavgift:          65,5 prosent

Vi vil antyde at brutto årsomsetning for våre medlemmer/ interessenter i spillet varierer mye, enkelte har en årsomsetning opp mot 3-4 millioner kroner, resirkulert del av gevinst medregnet.

Med ca kr 5.000,- i snitt p/person/uke, og igjen inkl resirkulert del av gevinst, representerer vårt miljø en årlig omsetning hos NR på ca 375 millioner kroner, eller 10,9 prosent av 3.450 millioner kroner, som var brutto NR-årsomsetning i 2019. De færreste innen sporten er klar at vår del av A-segmentet og at vi har denne direkte betydning av brutto omsetning.

Internasjonal spill-kompetanse.

Ute i den store verden er spill, spillforståelse og strategier ved spill en vitenskap, noe ganske annet enn hva man holder på med til daglig her på bjerget. Kompetansen til SPF, og Harald Ruud, som leder av SPF i 25 år, er særlig hentet fra:

 • Richard Thalheimer, professor fra USA.
 • Bjørn Håkonsen, redaktør/ eier av Spillernes Blad (1995-2018).

227Richard Thalheimer har utarbeidet grundige rapporter for spilleselskaper i flere land, som USA, Australia, Hong Kong, Østerrike, Storbritannia og Norge. Vi anbefalte en slik analyse overfor NR i 1997/98 og 2-3 år senere la ham frem konklusjonene i to rapporter til NR-ledelsen. Alt spill i perioden 1965-2000, og relevant materiale fra SSB om nøkkelfaktorer for samfunnet ble lagt inn i analysen. SPF’s kontakt med Thalheimer førte til endring av TBP for Vinnerspillet og Dagens Dobbel. Begge disse produkter har hatt en betydelig vekst, som Vinner med vekst på 1.037 % over 7 år, som underbygger anbefalingene fra USA-professoren og oss.

Etter 2006, da Harald Dørum ble direktør i NR, har tilrådningene ikke blitt fulgt. Stagnasjonen har vært tydelig. Dørum var motkulturens innvending. Han synes å ha hatt en intensjon om å villede, og å bygge på egen forståelse av utfordringene.

Harald Ruud disponerer det fremste bokmateriale i Norge over global spillefaglig kompetanse. I alt 72 fagbøker fra de fremste eksperter i USA, Storbritannia, Irland og Australia.

Bøkene gjør det mulig å lære av verdens dyktigste i forståelse av alt vedr strategier og adferd. Dette er kompetansespillere på ypperste nivå, og Bjørn Håkonsen skrev en rekke artikler over mer enn 20 år til oss abonnenter av Spillernes Blad. Det var kunnskap og erfaringene til Dick Michell, Don Scott, Andrew Beyer, Peter Arnold, James Quinn, Barry Meadow, Mark Cramer, Nick Mordin, Jack Pollard og Frank Scatoni. Denne fagkompetanse inngikk i materiale som er nyttet ved School og Business ved University of Louiseville.

Ekstrem selvkontroll, gode strategier, regnskap over all aktivitet, er blant den lærdom vi får. Regnskap er spesielt nyttig, både for å sikre sosialpolitiske krav, og for å sikre lærdom av egne feil. Gode menneskelige motiver som preger mange av oss i SPF-miljøet.

NR – Foreløpig forslag til organisering.

I høringsnotatet fra Kulturdepartementet antydes to modeller for organiseringen av et fremtidig NR:

 • NR, organisert som stiftelse som pr 2020, med NJ/DNT som eiere i fordeling 10/90 %.
 • NR og NT fusjoneres.

Målet synes å være, i følge departementet, «sikre et helhetlig perspektiv på pengespill-reguleringen»……

SPF vil være tydelige. Begge forslagene til organisering, og kommentaren nedenfor, er urealistiske. Ingen av forslagene vil sikre de mål som myndighetene og hestesporten har, at «alt veddemål med totalisator skal bidra til inntektene fra spillet til hestesporten, hesteholdet og norsk avl», eller at sporten skal sikres en sunn økonomi. Sporten har i 2020 en solid underdekning.

Ei heller sikrer disse løsninger de sosialpolitiske ambisjoner og krav. Myndighetene har denne oppfatning de vil gjerne tro dette. Dette er feil, og vi begrunner dette nedenfor.

I disse to modeller erfarer vi, og vil erfare i fremtiden, at makt og drift kan måles ut fra hvor raskt det er mulig å unnslippe eget ansvar.

Målet må være en selskapsenhet som sikrer «formålet», og som ikke, pga inkompetanse, er avhengig av sugerør inn mot Storting og departementer år om annet. NR har hatt dette fokus, særlig de siste 2-3 år, og corona-tilstanden bidro til fritak fra totalisatoravgiften for 2020. (3,7 % av brutto omsetning pr år). Skal den samfunnsmessige orden kun ha denne forventning fra NR-driften og fraværet av bredt aksepterte årsresultater? Vi mener nei, og da uavhengig om totalisatoravgiften skal prolongeres, eller om en annen selskapsmodell skal møtes med annen beskatning. Et fremtidig selskap må være såpass robust at det tåler å stå på egne bein, og leve opp til målsetningene, som selskaper flest i Norge. Globale erfaringer og økonomien i Norge tilsier at dette skal være mulig.

Hva har sviktet i NR over flere år?

Ved denne anledning skal SPF besvare dette kortfattet. De som skulle søke detaljer, fra år til år, som da søker de fortettede krefter bak utviklingen, eller som søker svikt i drift og strategier, kan lett finne dette i en rekke kronikker, som er årlig gjengitt på www.spillerforeningen.no.

 1. Thalheimer-tilrådninene er ikke fulgt etter 2006. Dette er suverent viktigste forutsetning for at NR ikke har vært eller er konkurransedyktig.
 2. Thalheimers tilrådninger ville gjort det mulig å dempe driftskostnader betydelig, vi antyder en reduksjon med 40 til 60 %.
 3. Årsomsetningen var 3.880 mill kroner i 2016. I 2019 var årsomsetningen allerede nede i 3.450 mill kroner, en nedgang på hele 12,4 % på bare 3 år. Katastrofalt dårlig!!
 4. Driftskostnadene for 2019 ble 337,6 mill kroner, en nedgang fra året før på 30,7 mill kroner.
 5. Overføringer til formålet var 505,9 mill kroner i 2019, en nedgang siste år på 42,2 mill kroner.
 6. Ordinært resultat etter særlige poster, minus 22,4 mill kroner.

Pr 01.01.2020 var egenkapitalen borte. NR var teknisk konkurs!

Det er relevant å minne om at Norge er ett av verdens rikeste land, lønnsnivået er høyt, godtfolks privatøkonomi er komfortabel. Det er gode rammer, eller bør være gode rammer, for et spillkonsept med monopol som NR.

Det blir naturlig at utenlandske – og ulovlige selskaper uten lisens – søker til et marked som Norge. Det setter et ekstra fokus på aktivitetene i «det lukkede fellesskap» i NR. At departementet har et overordnet ansvar, betyr lite når viljen til viktige driftsmessige justeringer er bortforklart/ er fraværende.

Mye er feil når et selskap som NR, med monopol, legger frem svake regnskaper fra de siste år. Riktignok har de en intensjon om å villede i sine kommentarer i årsrapport, å «pynte på» det meste i Trav- og Galopp-Nytt og eksternt, for å si det slik. Fokus og innhold manipuleres overfor myndighetene sentralt.  SPF søker en rehabilitering av gjeldende uorden.

Dette er noen korte punkter om hva som faktisk er feil. Noen vil si grovt feilveid opp mot naturlige forretningsmessige strategier og ordinære prinsipper:

 1. Elendig kundeforståelse, sterk undervurdering av A-segmentet, 80/20-regelen er satt til side, som sier at 80 % av omsetning skjer fra 20 % av kundene. Disse spillerne er de virkelige entusiastene av hestesporten.
 2. All kostbar TV-reklame er rettet inn mot C-segmentet, dvs lottos-spillere. Disse omsetter for mindre beløp hver seg, er ustabile som kunder, de faller i fra ganske lett etter kort tid, og da blir reklamen kostbar i lite målrettet. Den illusoriske reklamee representerte 144,1 mill kroner i 2018 og 129,6 mill kroner i 2019.
 3. Den kostbare TV-reklamen provoserer A-segmentet, får dem til å fremstå som «idioter», når NR gjentar og gjentar at «Hvis du synes det er vanskelig å spille på hest, spill Lyntoto», og spill da med bonger «som er satt opp av eksperter».
 4. Flere som inngår i «Eksperten-konseptet» til NR, deltar i de ukentlige sendingene på Rikstoto Direkte. De presenterer såkalt tips. Disse «eksperter» blir inhabile ved at de preger både innsikt, spesielt i C-segmentet, og de setter opp egne systemer i spillet på vegne av deltakere i NR-spillelag. Det gir mulighet til å manipulere spillet. At disse «eksperter» samtidig har en provisjon på ca 4,3 % av omsatt beløp hos egne spillelag, og får en timelønn hos Rikstoto Direkte, gir en betydelig kostnad for totalkonseptet. Disse «eksperter» og «Eksperten-konseptet» mislikes sterkt av A-segmentet, som gir redusert omsetning fra A-segmentet, de viktigste spillerne, og totalt gir dette netto tap for NR. «Eksperten-konseptet» skulle aldri vært etablert, og bør legges ned pr omgående.
 5. Kommisjonærene mottar 7,5 % av brutto omsetning i egen forretning. Disse avtaler ble inngått på 1990-tallet, på et tidspunkt da nettspill ikke eksisterte. Noe av NR’s ambisjon den gangen var å sikre markedskontakt til brede grupper av spillere. Med nettspill er dette endret fullstendig. 1.400 kommisjonærer bør i 2020 blir redusert til 400 av de mest aktive. Etter hvert som TBP endres, slik vi foreslår nedenfor, må provisjonen til kommisjonærene blir redusert gradvis over 1-2 år.
 6. Rikstoto Direkte koster NR 72 mill kroner pr år, mye knyttet til svenske produsenter og ATG. Avtalen gjelder frem til 2022. Deretter bør den bli sagt opp, da norsk hestesport bør ha eneansvar for denne kommunikasjon med kundene. Det er særlig viktig at innholdet blir justert fra «tips», som betyr lite for A-segmentet til å bygge kunnskap og forståelse av spill, dvs gode strategier, ansvarlighet, selvkontroll, regnskaper, og innsikt i detaljer om trening av løpshest. Kostnadene ved sendingene må bli sterkt redusert.
 7. Joker- og Jackpot-ordningene for V75 og flere V-spill må avvikles. Dette blir sterkt mislikt av A-segmentet, har gitt stor nedgang fra dette segment de siste år. Aktuelt gevinstbeløp totalt i en omgang, skal utbetales til de spillere som har vært dyktige, og som har vunnet den aktuelle omgang. Gevinster i en omgang skal utbetales til de som er vinnere i denne omgang. Å sette en nedre grense for beløpene, f.eks for 5 rett i V75, blir da uaktuelt.
 8. NR har hatt flere kampanjer for å rekruttere studenter og ungdom. Til tider har de hatt 50 yngre personer i Hestesportens Hus på løpsdager. De søker spillere som er lettlurte. Å rekruttere studenter, som lever på stipender og studielån, bryter med rammekrav. Dette er sosialpolitisk uansvarlig. Når de søker volum i omsetning ved å rekruttere yngre personer, fremfor å prioritere A-segmentet og personer med erfaring, bekrefter at NR selv skjønner at deres produkter ikke er kundevennlige.
 9. Ca 40 % av total omsetning hos NR går til spill til utenlandske løp. Dette flytter fokus og interesse bort fra norske løp. SPF beklager dette sterkt. Vår ambisjon er at norske spillere i hovedsak konsentrerer seg om spill til norske baner, forutsatt at dette tilbud har gode konkurransevilkår. Det er vår ambisjon å endre dette!
 10. Softwaren som NR nytter, er gammel, og ble en del år tilbake kjøpt inn fra Sverige. Etter hvert har softwaren blitt et lappverk, og kostene hvert år er uforholdsmessig høye. Softswaren skulle aldri vært kjøpt inn i utgangspunktet, NR skulle utviklet egen programvare.
 11. I Norge har antallet løp blitt redusert med ca 500 over de siste 5 år. Antallet starter på travbanene har gått ned med 8.000 de samme år. Det gir lav bredde for løpene, enklere løp å vurdere, og snitt-gevinstene går ned. Dette reduserer interesse og omsetning betydelig. Alt som en konsekvens av at NR-ledelsen har gjort en dårlig jobb, og at denne utvikling ikke har blitt fulgt opp av Landbruksdepartementet.

Direktør Harald Dørum uttalte på egen nettside før han fikk sparken sommeren 2019: «Norsk Rikstoto og norsk hestesport skal være stolte over resultatet og omsetningen, da den gamle rekorden fra 2012 ble passert…». Bevisst villedende!

Den tidligere direktøren hadde fremforhandlet en etterlønn på ca 8 mill kroner. En ren skandale. At tidligere styreleder i NR, Mattis Aspelin, tidligere styreleder Jan P Sissener, og leder i DNT, Knut Weum, er blant de som har godkjent etterlønnen, er ikke spesielt imponerende.

Bruk av advokater.

Hestesporten – DNT og NR – har et stort forbruk av kostbare advokater. Det blir ikke oppgitt hva som årlig inngår i honorarer, men det blir millionbeløp. Når det er slik, er årsaken ofte svak ledelse i sportens organer, også at man er lite forutseende. Konkrete pengesluk:

 1. Ny travbane i Midt-Norge. Leangen travbane er solgt for flere år siden, kjøper forventer at arealet stilles til disposisjon, og dette skjer samtidig som man jobber med ekspropriasjon av alternative arealer syd for Trondheim. Helt utrolig at DNT kan holde på slik.
 2. Salg av flere baner blir vurdert, Drammen Travbane er allerede solgt, men arealet er ikke fraflyttet pr 2020.
 3. Flere personalsaker, uten av vi nevner navn.
 4. Oppsittpenger er avgiftspliktig, premiepenger er det ikke. Skulle vært avklart av DNT med myndighetene lenge før dette ble en sak.

Hovedkritikk av NR de siste 15 år.

Dette er de sentrale punkter:

 1. TBP-forutsetningene er ikke konkurransedyktige sett opp mot globale tilbud. Gir milliard-tap.
 2. TBP-forutsetningene gir en lekkasje fra norske spillere til utenlandske spill, og NR tappes direkte for 750 til 1.250 mill kroner årlig. Dette er et estimat, tapet til utlandet kan være vesentlig høyere – svarte millionbeløp.
 3. Driftskostnadene av konsesjonskostnader er høye, i 2019 i alt 337,6 mill kroner, dette som en klar følge av ekstremt lav snitt-TBP, som gir lav omsetning. Som eksempel, NR får høye kostnader til markedsføring og lønn ved oppfølgning av kommisjonærer for å sikre seg omsetning. Men dette blir lite kost/effketivt. «Det nytter ikke å selge en Skoda og forsøke å selge denne som en BMW. Kunden skjønner raskt forskjellen». Sammenholdt med utenlandske selskaper i bransjen er NR i realiteten utkonkurrert.

Hvordan forstå TBP-betydningen for kompetansespillernes adferd.

All adferd kan knyttes til TBP. Det gjelder A-segmentet hvor mange skjønner dette gjennom egen kompetanse. Det gjelder også B- og C-segmentene, som automatisk følger trendene når «motoren i spillet» legger inn sin omsetning.

Dette er en enkel oversikt om hvordan gevinstbeløp resirkulerer i omsetningen fra hver enkelt spiller. Helt grunnleggende for all forståelse. Tenk deg at kr 1.000,- nyttes i spillet, og hvor TBP-forutsetningene er slik de er hos NR pr 2020. Sammenholdt med anbefalingene fra professor Thalheimer i sin rapport i 2001, og slik de er hos visse utenlandske operatører pr 2020 over nett:

 65,5 %83 %90%
Spill 1: kr 655,- kr 830,- kr 900,-
Spill 2: kr 429,- kr 689,- kr 810,-
Spill 3: kr 281,- kr 572,- kr 729,-
Spill 4: kr 184,- kr 475,- kr 656,-
Spill 5: kr 120,- kr 394,- kr 590,-
Spill 6: kr 79,- kr 327,- kr 531,-
Spill 7: kr 52,- kr 271,- kr 478,-
Spill 8: kr 34,- kr 225,- kr 430,-
Spill 9: kr 22,- kr 187,- kr 387,-
Spill 10: kr 14,- kr 155,- kr 348,-
Spill 15: kr 0,- kr 61,- kr 205,-
Spill 20: kr 0,- kr 24,- kr 120,-

Med en TBP på 65,5 % får du i snitt 10 omganger hvor du spiller av resirkulert gevinst. Hvis TBP er 90 %, da kan du spille i 31 – trettien - omganger, dvs mer enn tre ganger så lenge.

Viktigere er at over 31 omganger med 90 % i TBP, deltar du i spillet med hele kr 7.089,-. Du 7-dobler i snitt eget innsatsbeløp gjennom resirkulerte penger! Selvsagt merker alle spillere dette, bevisst eller ubevisst.

I SPF’s dialog med tidligere direktør Harald Dørum, tok han ikke høyde for denne viktige TBP-effekt. Da ble fremstillingene fra Dørum grovt feil. Han manipulerte tallene, og DNT, NJ og myndighetene lot seg påvirke.

To prosent – kun 2 prosent – av alle spillere i Norge går med overskudd i spillet. 98 % er tapere. Mange av disse tapere i spillet er entusiaster av sporten, ofte hesteeiere og miljøer nært knyttet til løpshester. Det er kun akseptable TBP-forutsetninger og gode strategier for eget spill som gjør at man kan gå med reelt overskudd. I Norge må man ha ekstremt gode strategier hvis man skal gå med overskudd når snitt-TBP er kun 65,5 %. Da ser vi bort i fra flaks, at man er heldig og tar en gevinst av en viss størrelse basert på tilfeldigheter. For mange er dette like krevende som en grei lotto-gevinst fra NT.

Da Thalheimer skrev sin rapport i 2001, ble denne bygget på at nettspill ikke eksisterte, at NR hadde et kostbart kommisjonær-nett rundt om i Norge, og at kostnadene for NR var slik de fremkom den gangen. SPF (Håkonsen og Ruud) kjente til professorens arbeid fra flere land på 1990-tallet, vi møtte ham i Oslo da han besøkte NR. Vi vet han ville prioritert en mer konkurransedyktig TBP pr 2020, gitt de forutsetninger som gjelder. Vi legger dette til grunn ved våre anbefalinger for fremtidig organisering av spill på hest i Norge.

Tapsgrenser – Svarte penger.

Finansdepartementet bør være den instans som vet mest om statur for volumet av svarte penger i vårt samfunn. De vet mye om hvorledes godtfolk tjener svart, og de vet en del om hva hver enkelt gjør for å hvitvaske.

Det er videre kjent at svarte penger blir nyttet i spill, både i omsetning hos NT, NR og i omsetning til særlig utenlandske operatører.

SPF har ingen eksakte tall for omsetning. Vi vet at de største enkelt-aktørene opptrer hos NR og i spill på hest. Det har sammenheng med produktene hos NR. Det kan «forsvares» ut fra et spillefaglig ståsted at en aktør kan spille for store beløp. Selv om aktøren taper penger, som er sannsynlig, blir det i hans øyne interessant hvis man spiller for kr 200.000,- og mottar kr 120.000,- i gevinster, som da blir hvitvasket mot kvittering. Dette som et eksempel.

Hos NT er slik omsetning mindre sannsynlig. Fast-odds-produkter kunne gjort slik omsetning mulig, men vil bli raskt observert i administrasjonen. NT har opplevd dette, og måtte avvikle slike tilbud. Å spille for store beløp i fotballtipping, er ikke aktuelt.

SPF antyder, med alle forbehold, at omsetning med svarte penger hos NR, kan totalt på årsbasis gjelde beløp mellom 500 mill kroner og 1.200 mill kroner. I en brutto totalomsetning på 3,4 milliarder blir dette en vesentlig del av totalomsetningen.

Når ledelsen i NR og DNT/NJ har motsatt seg at tapsgrenser innføres i NR-spillet, som hos NT, er den underliggende faktor tydelig. Hestesporten ønsker at omsetning med svarte penger skal behandles med liberale øyne.

Hvitvasking – bør samfunnet tenke nytt?

SPF vil stille et viktig spørsmål: Bør vårt samfunn akseptere at aktører spiller for svarte penger, og at pengene hvitvaskes gjennom gevinster fra spillet? Vi mener ja. Kan NR og NT hindre dette? Svaret er nei. Kan vi forvente at NR og NT har innsikt i den personlige økonomi hos spilleren? Svaret er nei.

Vi mener at samfunnets kontroll med svarte penger må ligge hos Skatteetaten, når den enkelte tar ut inntekt ved svarte penger. SPF er tydelige på at all inntekt skal oppgis, og all inntekt skal gå til beskatning. Men hva når en aktør likevel får tilgang til svarte penger? Bør samfunnet ha en eller flere «kanaler» hvor svarte penger «kommer tilbake til samfunnet som hvite penger? Bør samfunnet i noen tilfeller akseptere hvitvasking? Bør omsetning hos NT og NR åpne for hvitvasking? Hvis ja, da bør lovverk tilpasses, da bør Storting og departementer drøfte og avklare noen prinsipper. Vårt samfunn må gå noen runder gjennom et nettverk av juridiske og moralske relasjoner.

Myndighetene drøfter av og til volumet av svarte penger i samfunnet. Det antydes 15-20 milliarder pr år. SPF har ingen kvalifisert mening om denne tallstørrelse. Vi erkjenner imidlertid at det vil være en stor fordel for samfunnet om disse milliarder ikke nyttes til finansiering av kriminalitet, eller annen uønsket virksomhet. Høringsnotatet fra departementet drøfter temaet i denne sak, men har vel ikke noe annet enn en passiv tilnærming mot en løsning. Dvs, vi gjør så godt vi kan, vi oppfordrer alle til lovlydighet – mens verden går videre med samme volum av svarte penger i samfunnet. Kanskje har utfordringen utviklet seg i negativ retning de siste 10-20 år, tross alle bestrebelser for å oppnå det motsatte?

SPF mener:

 1. Samfunnet bør akseptere hvitvasking av penger ved at aktører spiller hos NT og NR, at det spilles for svarte penger og at gevinster tas ut som hvite penger.
 2. Det bør ikke settes tapsgrenser ved spill hos NT og NR.

Fremtidig organisering av spill på hest.

Som tidligere nevnt vil SPF, som et kompetansemiljø rundt A-segmentet, ikke anbefale de forslag til organisering som nevnes i departementets høringsnotat. Dette mest fordi ingen av de to alternativene vil løse de utfordringer som hestesporten og samfunnet står overfor.

Vi vet at sporten selv, DNT og NJ, vil argumentere for å prolongere dagens organisering av et NR. Da skyver man utfordringene under teppet. Tilbakegangen for hestesporten vil fortsette, selv om ingen av oss ønsker dette.

Dette er SPF’s forslag til organisering av spill på trav- og galoppløp:

 1. AS Nortoto etableres i 2021.
 2. Selskapet børsnoteres.
 3. AS Nortoto gis en aksjekapital på 5 – fem - milliarder kroner.
 4. Staten sikres 30 % av eierinteressene i selskapet.
 5. AS Nortoto forbeholdes kun norske eiere, da selskapet skal være et heleiet norsk selskap.
 6. AS Nortoto etablerer seg i et nybygg ved Jarlsberg Travbane. Selskapet får en mindre underavdeling i Hestesportens Hus ved Bjerke. Dette sikrer uavhengighet til DNT og NJ.
 7. Det utbetales 600 mill kroner til hestesporten fra og med 2022/23 etter avtale mellom partene og godkjent av kulturdepartementet. Beløpet reforhandles/ indeksreguleres hvert 3 år.
 8. AS Nortoto overtar markedet for spill på hest i Norge i 2022, som betyr at NR avvikles.
 9. AS Nortoto overtar/ kjøper ut kundeporteføljen fra NR.
 10. AS Nortoto sikrer seg kunder fra utlandet utenfor avtaler med utenlandske spilloperatører. Det gir ingen unødvendige provisjoner.
 11. AS Nortoto bygger opp egen organisasjon for det oppdrag de blir gitt av myndighetene. Man tilbyr ansettelse til visse personer med relevant og ønsket kompetanse fra NR.
 12. AS Nortoto etablerer avtale med de kommisjonærer man vil nytte i Norge fra og med 2022. Betingelsen for disse kontrakter settes opp at styret. Pga svært konkurransedyktig TBP, som gir høy brutto omsetning, skal kommisjonærens provisjon være maksimalt 1,5 % av brutto omsetning i egen forretning.
 13. AS Nortoto baserer produktene på konkurransedyktige TBP-forutsetninger, noe som gjør selskapet attraktivt for et betydelig antall kunder world wide.
 14. Straks prinsippvedtak om et AS Nortoto er vedtatt, starter prosessen for styret med å utvikle egen og moderne software for de dataløsninger selskapet søker.
 15. AS Nortoto skal ha et nært samarbeid med Lotteritilsynet vedr den kontroll som myndighetene krever.

SPF beklager at ikke en slik organisasjonsmodell ble etablert for 15-20 år siden.

Aktuelle TBP-forutsetninger vil være:

 AS NortotoNR pr 2020
Vinner/ Plass 3 % 80 %
Tvilling/ Duo 91 % 80 %
Trippel 90 % 70 %
V5 90 % 65 %
V4 90 % 75 %
V65/ V64 88 % 65 %
V75 87 % 60 %

Dette vil være meget sterke TBP-betingelser. Svært attraktivt globalt.

Joker- og jackpot-tilbud er uaktuelt.

Det er viktig å være klar over forutsetningen, nevnt foran, at en snitt-TBP på 90 % betyr at et innsatsbeløp i snitt blir 7-doblet i spillet. Det betyr i snitt at 1 milliard i brutto omsetning reelt vil bety 7 milliarder i omsetning.

Vi vil antyde noen premisser for omsetning, gitt de TBP-forutsetninger vi nevner:

 • Dagens omsetning hos NR på 3,4 milliarder vil automatisk øke i tråd med oppgitt tabell.
 • Spill fra norske spillere til utenlandske, ulovlige operatører vil bli redusert med 80-90 %.
 • En del personer i Norge med svarte penger vil søke til spill på hest, når betingelsene er som nevnt. Denne del av markedet oppgis å være 17-20 milliarder. En viss prosent av dette vil være av betydning, både for samfunnet og omsetningen hos AS Nortoto.
 • Spill fra utenlandske aktører vil bli betydelig, da de oppgitte TBP-betingelser er world leading.
 • Produktene med disse TBP-betingelser vil være sosialpolitisk akseptable og reelt forebygge negative konsekvenser av spillet. Å skape flere vinnere er ansvarlig.

Forutsetter vi profesjonalitet i ledelse og strategiske valg, vil brutto årsomsetning kunne bli 75 til 100 milliarder kroner årlig en gang i perioden 2023 - 2025, resirkulerte gevinstbeløp medregnet.

Punkt 2, 3 og 4 representerer et potensial ut over dette estimat.

Skulle representanter på Stortinget, fagdirektører i departementene eller andre ønske et møte med Harald Ruud, som leder i SPF, eller andre fra SPF, er vi åpne for en dialog og et samarbeid.

Vedlegger oversikt over ledelsen i SPF, personer fra alle landsdeler.

Sportslig hilsen,
For styret i SPF,

Harald Ruud