SAM 3926Arbeidsmiljølovens paragraf om avskjed, § 15-14, lyder: «Arbeidsgiver kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen». I pkt 3, heter det videre: «I særlige tilfeller kan retten, etter påstand fra arbeidsgiver, bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre dersom den etter avveining av partenes interesser finner at det vil være åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter».
Trygghet kan være umyndiggjørende, lammende og avle en passiviserende avhengighet til et departement. Vi ser at den moralske evnen blir manipulert innen sporten. Vi har merket i flere år at makt kan måles ut fra hvor raskt visse personer i sporten unnslipper ansvar.  I 2020 må det bli ryddet opp i dette! Dette er jobben til NR-direktør Camilla Garmann og DNT-leder Knut Weum.
Harald Ruud – «Kula fra Asker» - bør bli invitert til et samarbeid om den sjokkterapi som må iverksettes. Han kan være landets best kvalifiserte for jobben.

 

Hva blir oppgave nr 1, og hvorfor?

Harald Ruud er tydelig på de oppgaver som må på dagsorden de første 4-5 månedene:

  1. Kostnadsreduksjoner
  2. Fjerne eksperten-konseptet.
  3. All ekstern kommunikasjon, RD og reklame, rettes inn mot A-segmentet.
  4. TBP-endringer.
  5. Redusere kommisjoner.
  6. Dempe spill til utenlandske baner.
  7. Dempe eller fjerne statlige avgifter.

Pr mars blir mye i vårt land preget av corona-tilstanden. Vi legger til grunn at mye vil endre seg positivt i mai, at immunitet vil få innpass i deler av befolkningen, at hestesporten kan presentere løp ved norske baner, selv om det fremdeles kan være nødvendig med restriksjoner ved banenes restauranter.

Kostnadsreduksjoner betyr reduksjon i antallet stillinger hos Norsk Rikstoto, og reduksjon i markedsføring. Tidligere Harald Dørum skal vekk! Det blir punkt 1 på det første møtet. Flere i driftsorganisasjonen er overtallige, organisasjonen er topptung. Selv om NR er et monopolselskap, kan de ikke opptre overbeskyttet i et globalt marked. Konkurransen er global, fremtiden er global, kunden vil mer og mer opptre globalt. Selv om norske myndigheter opptrer proteksjonistisk, at man søker å begrense spill til utenlandske operatører, vil store beløp forsvinne ut av Norge hvert år. Noen politikere tenker annerledes. Samtidig bekrefter bankene at politikernes ambisjoner ikke påvirker kapitalflukt slik de ønsker.

Spillerforeningen og Harald Ruud som leder har i flere år hatt som ambisjon at Norsk Rikstoto skal ha attraktive produkter, dvs optimal TBP, og gjerne med ambisjon om at utenlandske spillere deltar i spill til norske baner gjennom Norsk Rikstoto. Det gir kapitalimport, og øker kundegrunnlaget for Norsk Rikstoto. Harald Ruud skrev om denne ambisjon i en kronikk i Stallskriket allerede på 90-tallet…….

Eksperten-konseptet må bli fjernet. Kontrakter sies opp. Nettsiden til Norsk Rikstoto justeres tilsvarende «old rikstoto». Nettsiden justeres samtidig for å ta imot spill fra utenlandske kunder direkte til Norsk Rikstoto. Dette betyr administrative justeringer.

Spill på hest til norske baner skal være et kunnskapsspill. All kommunikasjon må rettes inn mot kompetansespillerne, dvs A-segmentet. Det betyr endringer i innholdet av daglige RD-sendinger og all TV-reklame.

TBP-endringer er helt grunnleggende. Her må ledelsen og salgs- og markedsavdelingen i Norsk Rikstoto være særdeles tydelige. Man må forstå hva og hvorfor, og man må kommunisere dette budskap eksternt.

Spillerforeningen er tydelig på hvilke TBP-endringer som må bli prioritert de første månedene våren og sommeren 2020. V5 til 75 %, DD til 80 % og Trippel til 75 % står øverst på listen. Dette er justeringer som blir godt mottatt i A-segmentet. Interessen til ta seg kraftig opp! En justering i V75 til 65 % bør komme deretter, og da når break even er nådd for de øvrige, slik at NR er robust nok til denne endring. En senere justering av V75 bør skje når bredden av hestemateriellet er bedre, slik at antallet V75-favoritter blir færre, løpsutskrivningen enklere, og snittgevinstene bedre. Det vil sikre tillit og interesse blant mange tusen i markedet.

De første månedene bør norske V-spillerne kun får tilbud om V5, V4 (hvor TBP allerede er 75 %) og V65. Ikke V75, som settes på vent en periode. Dette pga begrunnelse gitt ovenfor. Det vil være spillere som vil delta i V75 til Sverige, minst 1-2 dager pr uke, og dette er en prioritering som ligger til ATG.

Når brutto omsetning går opp ved TBP-oppjusteringene, da må kommisjoner bli justert ned fra 7,5 %. Antallet kommisjonærer i Norge bør bli redusert av to grunner, behovet for lavere driftskostnader, som en naturlig konsekvens ved høyere TBP, slik professor Thalheimer også la frem i sine konklusjoner i rapportene i 2001, og pga nettløsninger som har kommet etter at Thalheimer gjorde sine grundige analyser for vårt hjemlige marked.

Å frigjøre kapital, styrke egenkapitalen, blir viktig. Det gir handlefrihet, og gradvis gir det midler til «formålet», som gir mulighet for en nødvendig hevning av løpspremier. Ledelsen i Norsk Rikstoto og kommisjonærene må se disse vitale sammenhenger.

I 2020 vil spill til utlandet bli gradvis dempet. Ta bort fokus, ta bort omtale på RD, ta bort reklamen, vri budskapet til «mer interessante spill til Norge pga høyere TBP-betingelser» i V5, DD og trippel, som er «det viktigste for å styrke norsk hestesport» på kort sikt.

Et par år frem i tid bør norske spillere kun få tilbud til noen storløp i Sverige, Danmark og Frankrike. De daglige spillene vil være historie.

Norsk Rikstoto og hestesporten har gjort en innsats inn mot departementer og Stortinget for å ordne en reduksjon eller en fjerning av totalisatoravgiften. Harald Ruud har selv egen kontakt inn mot sentrale aktører, han har selv yrkesbakgrunn fra Stortinget, og i disse krevende corona-tider kan man få frem en reduksjon i totalisatoravgiften. Enten en reduksjon eller en fjerning – for 2020, eller permanent.

Det vil være positivt hvis man oppnår dette. Men dette må ikke bli en sovepute som skyver ut i tid de strukturelle endringer som vi har nevnt ovenfor. Da blir det som vi skrev innledningsvis: Trygghet kan være umyndiggjørende og virke lammende. Det vil være tragisk om det skjer. Hvis produktene ikke gjøres mer attraktive, da gjør man ikke Norsk Rikstoto konkurransedyktig. Da tapes interesse og engasjement blant tusenvis av kunder. Da vil Norsk Rikstoto fortsette å råtne på rot.

Tydelige meldinger fra medlemmer i Spillerforeningen.

Harald har mottatt flere telefoner og mailer i mars måned, spesielt etter at virkeligheten har blitt tydelig gjentatt i TGN i mars. Dette er noen av merknadene som kom inn:

Gaute Groven, Drammen:

Jeg leste TGN i dag. At NR nå er uten egenkapital kommer neppe overraskende på noen. Hovedårsaken er åpenbart selvforskyldt, og når man på toppen av dette får Corona midt i ansiktet, er det enkelt å forstå status: NR har fått dødsstøtet.

NR’s ledelse og styre sitter ikke lenger ved roret. Nå er det opp til myndighetene å bestemme fremtiden. Spill til utlandet er bare en utsettelse av en pinefull prosess, man kan ikke drive forsvarlig med en slik «agentur-forretning».

Ingen vet svaret, men at det kommer til å skje drastiske endringer, er hevet over tvil. Dørum og Sissener har ikke skylden for pandemien, men de la grunnlaget for det vrakgodset som nå fremstår. Det er bare sørgelig for norsk hestesport.

Ordin Larsen, Rogaland:

Nå blir det spennende å se hva som skjer videre med spill og Rikstoto. Egenkapitalen er borte. Hva er det beste man nå kan håpe på, utenom hjelpepakker fra staten? Mulig at staten overtar Norsk Travsport?

Gunnar Sortland, Bergen:

Har nettopp lest igjennom innlegget ditt (Harald R) i TGN, og det er det beste jeg har lest på lenge om den fyren (Dørum) som har rasert Norsk Travsport i den tiden han satt som leder, lenge før Corona var påtenkt. Spesielt siste avsnitt likte jeg, da jeg selv har hatt en del innlegg i TGN om hvorfor ikke lytte til Thalheimer, slik også du og flere gjorde til ingen nytte. Håper det går bra med spillingen, og familien din.

Stein H Rosenlund, Vang utenfor Hamar:

Enig med Gaute. NR har fått dødsstøtet og befinner seg i «skyggenes dal» uten noe håp om fremtidige lyspunkter, dessverre.

Om jeg skal beskrive norsk hestesport kan dette gjerne sees på som et stort hjul der man har elementer som nav, eiker og felg. I navet inngår spillerne som genererer en viss omsetning og eventuell vekst/ ikke vekst og som igjen påvirker alt annet. Rundt og i tilknytning til navet befinner ledelsen i NR og DNT seg, som har som hovedoppgave å smøre navet på en slik måte at det snurrer lettest mulig, og som igjen gir størst mulig påvirkning og fremdrift.

Som alle vet er det helt avgjørende at navet (spillerne) får god smøring og vilkår som oppleves som interessante, levelige og rekrutterende. Sammen med optimale TBP er det helt avgjørende med en god, faglig og åpen løpsutskrivning som gir mange interessante spilleløp og akseptable snitt-premieutbetalinger i poolspillene som V75, V65 og V5.

NR og DNT har i mange år forsømt sin viktigste hovedoppgave, nemlig å smøre navet på en slik måte at norsk hestesport opplever gode levevilkår og vekst på kort og lang sikt, også med tanke på fremtidig rekruttering.

En liten hilsen fra Nelson Mandela til slutt: «A winner is a dreamer who never gives up».

En liten hilsen fra Jason Statham: «Take risks. If you win, you’ll be happy. If you loose, you’ll be wiser».