olav trygvasonHarald Ruud i Spillerforeningen ble invitert av Gauldal Travlag v/ Jan Roar Trøan. De ønsket en uttalelse om et nytt anlegg i Melhus, like syd for Trondheim. Travlaget har jobbet iherdig, fått politisk og administrativ støtte hos kommunen, partiene i kommunen (AP og SP var tidligere imot pga jordvern) og fylkesmannen på plass. Travlaget sier selv at de har støtte fra store deler av Trøndelag, og regner med at denne oppslutning vil bli tydeliggjort i en ny generalforsamling. Travlagets ambisjon er at Melhus skal erstatte travbanen på Leangen, en bane som er solgt til utbyggere.
Nedenfor er brevet fra Harald Ruud, spillerforeningens leder.

 

Gauldal Travsportlag
Losjeveien 5
 7224 Melhus

Nestleder Jan Roar Trøan

Asker, 04. oktober 2019.

 

Viser til hyggelig henvendelse denne uke. Viser også til redegjørelse og 6 stk konkrete krav eller premisser fra Norsk Rikstoto for et nytt anlegg i Melhus, datert 10. september, fremsatt av styreleder Jan Petter Sissener.

Spillerforeningen vil uttale følgende til hvert av NR-punktene:

Interessen for spillvirksomhet i regionen styrkes.

Det er naturlig å presisere at forhold som sikrer omsetning, vekst og kundeinteresse nasjonalt, og hvor Norsk Rikstoto selv har et hovedansvar for rammevilkår og produktbetingelser iht konsesjonsvilkårene, ikke hører inn under denne henvendelse.

Når vi forholder oss til regionale faktorer, som er av vesentlig betydning, vil vi fremheve:

 1. Melhus kommune er nabokommune til Trondheim.
 2. Det tar 12-15 minutter fra Trondheim med bil, ca 15 minutter fra Leangen.
 3. Det er hyppige avganger for buss og tog mellom Trondheim og Melhus.
 4. Ca 250.000 mennesker er bosatt i en omkrets på 20 km fra Melhus.
 5. Et nytt anlegg vil bli planlagt med gode og moderne kundefasiliteter, som gjør banen attraktiv for både privatkunder og bedriftskunder.

Interessen for rekruttering innen travsporten styrkes, særlig vekt på rekruttering innen den yngre generasjon.

Melhus må være meget godt egnet for et baneanlegg, kanskje en av de kommuner som er best egnet i landet. Vi nevner konkret:

 1. Ca 500 travhester og ca 300 andre hester som brukes til andre sportsformål, er registrert i regionen.
 2. På nabogården leier oppdretter for BR-hestene store beitearealer for sine hopper.
 3. 8 stk travtrenere og mange amatørtrenere er registrert i regionen.
 4. Unik beliggenhet, det er to landbruks-skoler med hestelinjer innen 10 minutters kjøreavstand fra Melhus-anlegget.
 5. En videregående skole, fire barn/ ungdoms-skoler, en folkehøyskole og fem barnehager ligger innen 4 km fra Melhus-anlegget. Skolemiljøene har signalisert at de ønsker et samarbeid med hestemiljøet i regionen.

Sannsynliggjøre at en ny arena på Melhus egner seg minst like godt og har et tilsvarende potensial som flerbruksarena som Leangen.

En Melhus-arena vil tilfredsstille dette krav langt bedre enn «gamle» Leangen! Vi nevner kort:

 1. Travets eiendom er pr dato 130 mål. Etter avtale med grunneiere vil ytterligere ca 170 mål inngå i et nytt totalanlegg. Dette sikrer areal for alle planformål.
 2. I området pr dato finner vi en travpark med staller, en moderne 800 meters bane, dyreklinikk, rakstrekker, treningsløyper, luftegårder og kafeteria med utleie.
 3. Ride/ kjørehest-miljøet, idrett/ sportsmiljøet, næringsliv og andre ønsker å samarbeide om at eiendommen/ bygningene utvikles og at de bygges på en moderne måte for flerbruk. Det blir et bredt samarbeid om dette.
 4. Det positive rammevilkår og forutsetninger kan utløse tilskudd fra tippemidler, det offentlige og private sponsorer.
 5. Alle positive rammevilkår gjør at kommunen ser på prosjektet som et viktig samfunnstiltak, og dette vil lette saksprosessen for utvidelsen av anlegget
 6. Melhus kommune er tilknyttet byvekstavtalen for regionen.
 7. Gode transportløsninger buss/tog mellom Værnes og Melhus.

Sannsynliggjøre at verdistigningspotensialet for en lokalisering er minst like stort som for nåværende potensial for Leangen.

Spillerforeningen vil være forsiktige med tydelige merknader vedr potensialet for verdistigning. Vi vil måtte ha tilgang til detaljerte plandokumenter og budsjetter for å uttrykke noe av verdi for de prognoser man søker. 

Vi kan imidlertid være tydelige på at en ny og moderne Melhus-arena vil bli en meget attraktiv eiendom, også med hensyn til fremtidig verdi for eierne.

Å sammenligne verdi og aktuell verdistigning for «gamle» Leangen, og da sammenlignet med et nytt og moderne Melhus-anlegg, er en vurdering som vi overlater til mer kvalifiserte firmaer og miljøer.

Vi registrerer at salget av Leangen, skal innbringe ca 800 millioner kroner. Det er videre fremlagt en kvalifisert antydning om at et nytt Melhus-anlegg med 1.000 meters bane, vil få en totalpris på ca 300 millioner kroner. Men som nevnt, Spillerforeningen finner det ikke naturlig å ha en kvalifisert oppfatning om disse tallstørrelser.

Prosjektet skal leveres som et «turn-key»-prosjekt uten økonomisk risiko for travsporten.

Som ved foregående punkt finner Spillerforeningen det unaturlig å ha et godt og kvalifisert svar på dette punkt.

Økonomisk driftsmessig balanse må sannsynliggjøres.

At landets fremste region-miljø innen travsporten vil få et meget godt utgangspunkt for en oppblomstring for travsporten, og de øvrige ambisjoner nevnt ovenfor, vil vi være tydelige på.

Sørg for god kundeservice, et godt kjøkken, arealer for spillerne som ikke er rett frem kafeteriapreget, uten å overdrive selvsagt, da vil Melhus-banen skaffe seg mye goodwill. Det er viktig med goodwill, både hos privatkundene og hos bedriftskundene. Vi vil særlig fremheve bedriftskundene, som er en viktig gruppe, både som spillere og som potensielle hesteeiere.

Mye bør tale for at driftsgrunnlaget for en Melhus-bane kan bli bedre enn for noe annet anlegg for travsporten i Norge.

En relevant sammenligning til landets hovedbane, Bjerke. Spillerforeningens leder bor i Asker, og jeg må nytte E18 og Ringveien i Oslo for å kjøre frem til Bjerke. Det tar 40 minutter til 1,5 time når reisen skjer kl 16.30 til 17.00 på hverdager. Med de transportvilkår som er i en radius på 30 km fra Bjerke, forstår man at vanskelige transportvilkår og mye bilkø er en viktig faktor for at antallet kunder ved Bjerke har blitt redusert de siste 5-10 år. Vi er sikre på at en Melhus-bane vil ikke ha disse trafikale utfordringer. Fremkommeligheten ved Melhus – Trondheim vil bli meget god.

Konklusjon.

Spillerforeningen må være ekstra tydelige i denne sak, særlig når det gjelder den videre politiske/ administrative prosess og kravet til en stram tidsramme. Sørg for at:

 1. Alle aktuelle instanser lokalt, regionalt og sentralt må raskt klarere et nytt Melhus-anlegg. Vi er orientert om at slike forhåndsvarsler foreligger, og da bør prosessen med endelig vedtak og igangsetting skje raskt.
 2. En ny generalforsamling må fatte et nytt og tydelig vedtak, og klarere et nytt Melhus-anlegg. Det bør være realistisk å ordne rimelig raskt.
 3. Alle travlag i regionen må samarbeide og bruke all energi for en løsning med et moderne Melhus-anlegg. Et nytt totalanlegg i Melhus vil bli et godt egnet fellesprosjekt.
 4. Norsk Rikstoto uttrykker at de vil bidra i den videre prosess. Det er positivt.
 5. Det Norske Travselskap vil stille seg bak prosessen med de premisser som er nevnt ovenfor.

Spillerforeningen ser frem at norsk hestesport får et nytt og moderne baneanlegg i Melhus.

Sportslig hilsen
 Styret i Spillerforeningen

Harald Ruud
 leder