i need helpSpillerforeningen har unik kompetanse i spill, strategier for spill, krav til attraktive og konkurransedyktige produkter, naturlige krav til markedsføring og kundeforståelse, som hovedgrunnlag for høyere årsomsetning og vesentlig bedre driftsresultater for Norsk Rikstoto enn hva monopolselskapet selv har evnet å skape de siste 10 år. Mange tusen fra flere kundesegmenter leser jevnlig våre fagartikler på nettsiden. Av og til får vi melding fra personer i lederstillinger i sporten, de skriver: «Vi er enige i mye av dette».
Dette må være hestesportens hovedmål de neste årene, fra 2019 til 2023:

 • Brutto omsetning hos Norsk Rikstoto skal opp i 6 milliarder innen 5 år, det er realistisk.
 • Driftskostnader skal bli gradvis redusert, da attraktive spillprodukter selger seg selv i langt større grad.
 • Nettobidraget fra Norsk Rikstoto til hestesporten skal opp!

Noen fakta-forhold.

Alvoret er tydelig for alle i travsporten. Kort oppsummert:

 • 281 varmblods (10 %) færre til start de siste 12 måneder.
 • Ca 600 færre starter i 2018 enn i 2017.
 • Antall løp og antall starter er det som forteller hvor vi er på vei. Samtidig vet vi at 2016-årgangen har det laveste fødte noensinne (2-åringer nå).
 • Færre løp, og færre hester pr løp, som gjør løpene spillemessig mindre interessante. Det gir tapt omsetning i spillet.
 • Nytt spill til og fra utlandet. Hvor stabilt blir dette spillet, hvis vi forutsetter at ikke reklamebudsjettet gis uakseptabelt høye rammer, dvs et reklamebudsjett som spiser opp all netto-inntekt fra denne omsetning?
 • Kan vi forvente at utenlandske kompetansespillere vil spille tungt til Norge når norske kompetansespillere ser faresignalene med dårligere spilleløp? Tvilsomt.
 • Får travsporten i nær fremtid særlige utfordringer ved Sørlandet, Forus, Bergen Travpark og Harstad Travpark? Gjør utfordringene/ utviklingen at vi kommer ned mot smertegrensen for disse banene? Er vi ved smertegrensen allerede?

Norsk Rikstoto har hatt strategier for spillprodukter og egen markedsføring over 10 år som har vært villet, som har vært planlagt, og som er forankret i ledelse og selskapets styre. Det betyr samtidig at utviklingen og resultatene ved disse strategier har vært villet.
Når verden er som den er, at erfaringene er som de er, da tillater vi oss å antyde følgende: Det vil alltid være eskimoer som vil påta seg å lære syd-europeere hvordan man skal motstå varmebølger……..

Hva skjer? Hvem tar ansvar?

Vi etterlyser åpenhet, faglig interesse, en evne til å lytte og til å ha en fornuftig dialog om utfordringene, om hvordan den kraftige og negative utviklingen for sporten skal bli endret?
Spillerforeningen har løsningene, flertallet av sportens ledere har det ikke! Foreningen hadde god kontakt med tidligere direktør Odd Johnsrud og tidligere direktør Arne Herberg. De var begge dyktige, og tok flere viktige grep. Det var før 2005.
I mai mottok Harald Ruud, som foreningens leder, en mail hvor det ble nevnt: «Det handler om, Harald Ruud, at vi kan ikke underslå at du fortsatt er en non grata person i visse kretser av norsk hestesport. Jeg er jo i kontakt med noen i løpet av en uke, og de er det 52 av i året».
I et kort tilsvar sier Harald Ruud at han gjennom livet har stått opp for viktige verdier og viktige prosjekter. Harald var hovedtalsmann for Østfold Høyre på 1990-tallet da partiet lanserte forslaget om et nytt sentralsykehus ved Kalnes utenfor Sarpsborg. Dette milliard-prosjektet sto ferdig i november 2015, og ble åpnet av Kong Harald. Harald har gjennom unike engasjementer knyttet mange kontakter opp mot viktige kultur- og kompetansemiljøer i Russland, Baltikum, Krim og Ukraina, og noen sier han har gjennom mer enn 20 år gått i fotsporene til Fridtjof Nansen. Harald har vært hovedperson bak avgjørende og viktige rettigheter for funksjonshemmede barn, barn med hjerneskade, hvor Harald over 18-20 år har nyttet mer enn 3.000 timer på idealistisk grunnlag for grunnleggende rettigheter for disse barna og foreldrene opp mot byråkratiet i helseforetak, kommuner og stat. Det har blitt mange møter i Stortinget hvor disse barna har blitt sikret bred politisk støtte takket være Harald. Og det gjelder innenfor hestesporten, som siden 1986 har vært et hobby-engasjement for Harald. Han var eier/deleier av 26 løpshester frem til 2014.
Harald har i tillegg yrkesbakgrunn fra 1995-1997 fra et amerikansk rådgivningsfirma innen ledelse, prestasjons- og personlighetspsykologi. Dessverre flyttet dette firma til London. Harald hadde kontakt med daværende NR-direktør Odd Johnsrud om dette, og bruk av konseptet inn mot hestesporten.
Flere i Spillerforeningen har god og relevant yrkesbakgrunn, er aktive med mye lokalt. Vi er ikke bare aktive ledere i Laksevåg Buekorps i Bergen, for å si det sånn. Spillerforeningen er derfor et forum med bred kompetanse sett opp mot de utfordringer som hestesporten står midt oppe i.
Vi lever i et demokrati. I hestesporten er det et demokrati, et medlemsdemokrati. Da må vi akseptere at forskjellige meninger kommer frem, også kritikk av Harald Ruud og Spillerforeningen. Men hva skjer hvis disse kritikerne ikke kan anvise gode veivalg for spilleselskapet, når strategiene de legger frem ikke gir resultater, og de ikke har evnet dette i 10 år (?). Når løpspremiene har stagnert, og gitt reell økonomisk tilbakegang for mange aktører i sporten, da gir konklusjonene seg selv. Alt annet vil være prat.

Moralsk likegyldighet?

Når de økonomiske rammevilkårene er mer dramatiske enn noen gang, og dette pågår år for år i et milliardselskap, Norsk Rikstoto, da må vi etterlyse realistiske mål og resultater. Enten kan man levere, eller man kan ikke.
Hestesporten mangler «perspektiv, oversikt, trygghet og forutsigbarhet», ifølge Tine Dale Brauti, styreleder ved Klosterskogen. Vi er enige.
Harald Ruud har 5 års erfaring i ledelsen av Oslo Børs (1976-1981), ansvar for statistikk og informasjon til børsens kunder. Han sier det slik: Hadde Norsk Rikstoto vært et børsnotert selskap, altså et frittstående aksjeselskap hvor hver og en av oss kunne vært aksjonær, da ville styrets arbeid, ledelsens arbeid og de årlige driftsresultatene aldri vært akseptert slik disse er registrert de siste 10 år. Flere personer i nøkkelstillinger ville vært skiftet ut etter 2-4 år. Garantert. Dette vet også Jan Petter Sissener, som nå er styreleder i NR, en dyktig person med en del erfaring fra aksjemarkedet. Men Norsk Rikstoto er en stiftelse med DNT og NJ som eiere (90 % og 10 %), og når eierne tillater andre bedriftskrav enn hva et normalt eierskap ville krevd, da står vi der vi står. Hestesporten og sportens aktive blir skadelidende.
LMD har en overordnet rolle fra myndighetenes side. Men departementets byråkrater tar alt, eller nesten alt, til etterretning. De setter ingen krav, selv om totalisatorloven setter noen krav om å sikre økonomien for «formålet». Å stole på eller være avhengig av LMD i en slik setting, er dessuten bortkastet. LMD sikrer ingenting, bortsatt fra bruk av tid, slik vi ofte ser i statlig virksomhet.

Harald Ruud stiller opp.

Harald Ruud har hatt samtaler med flere nøkkelpersoner om strategier og behov for visse tydelige beslutninger de neste månedene. Harald Ruud stiller seg til disposisjon som rådgiver for en prosess for de neste 3-5 år. Vilkår bør avklares for dette. Harald Ruud mener, på et spillefaglig grunnlag, at Norsk Rikstoto bør kunne skape disse hovedresultater i løpet av de neste 5 år:

 • Årsomsetningen skal bli hevet fra ca 3,6 milliarder i 2018 til minimum 6,0 milliarder i 2023.
 • Nettobidraget fra Norsk Rikstoto til hestesporten skal i perioden bli hevet med 50 millioner kroner årlig, det er realistisk.

Tengsareid-saken.

Spørsmålet som skatteetaten har bragt inn for domstolene, er om moms skal beregnes av oppsitt- og provisjonsinntekter. Nå har Agder Lagmannsrett avgjort saken for sitt vedkommende, travtrenerne og sporten tapte. Saken blir anket til Høyesterett. Hvis landets høyeste domstol finner å behandle saken, da skal vi ikke spekulere i utfall.
Slik vi forstår, vil en kjennelse med et mva-krav mot alle trenere og kusker, føre til en årlig kostnad totalt på ca 4-5 millioner kroner. Dette bør man kunne forholde seg til. Det som gjør domsslutningen fra lagmannsretten urimelig, er at mva-kravene skal gis med tilbakevirkende effekt. Skjer det, da vil saken koste sportens aktører opp mot 21-22 millioner kroner. Det blir kroken på døra for flere. Vi håper på fornuft, at sporten får en minnelig løsning med skatteetaten, slik at deler av dommen som omhandler krav fra tidligere år, ettergis. Skulle dette alternativ komme opp, da bør sporten vurdere et forlik på dette punkt.

DNT.

Hestesportens hovedorgan, generalforsamlingen i DNT, har nylig vært avholdt. «General-forsamlingen er langt på vei et sandpåstrøingsorgan», skriver redaktøren i TGN. «Fortsatt er det mest spill for galleriet», skriver han.
DNT burde hatt et viktig punkt på sin agenda, gjerne under generalforsamlingen, hvor man drøftet realistiske tilnærminger og krav til produkter, markedsføring og kundetilpasning, og at DNT’s høyeste organ legger noen prinsipper og resultatkrav til ledelsen i Norsk Rikstoto.
Samtidig vet vi at nåværende ledelse i Norsk Rikstoto må bli skiftet ut. Det gjelder direktør, og det gjelder ansvarlig ledelse for salgs- og markedsavdelingen. Ingen av disse kan bidra med noe i en prosess for de neste 5 år. Skal spilleselskapet nå de aktuelle og nevnte mål, da kan ledelsen ikke bruke mye tid på historikk, fagkrav som ikke har fungert, og tidkrevende agendaer fra disse personene. DNT må avklare dette.

Organisasjonsendringer.

Norsk Rikstoto har høye personalkostnader og konkrete oppgaver knyttet til kommisjonærer, markedsføring og salgsapparatet, som Eksperten-konseptet. Det må komme endringer på disse viktige driftsområdene etter hvert som 5-års strategiene blir iverksatt:

 • Etter hvert som TBP-endringer innføres, og omsetningen vokser brutto, må provisjonen på 7,5 % til kommisjonærene blir gradvis justert. Etter 5 år bør provisjonen være 4 prosentpoeng, som likevel vil sikre bedre inntekter for kommisjonærene fordi beregningsgrunnlaget er endret.
 • All markedsføring må bli konsentrert rundt A-segmentet, kompetansespillerne. Vekst i C-segmentet vil komme automatisk etter hvert som spill på hest blir mer attraktivt.
 • Eksperten-konseptet avvikles. Dette flytter i dag, slik det er organisert, i det vesentlig, kun omsetning fra andre og veletablerte spillermiljøer. Gir over tid ingen vekst.
 • Det er viktig at de som profilerer hestesporten i RD-sendingene ikke har roller som gjør dem inhabile, at de kan fremstå med den nødvendige integritet og tillit i alle kundesegmenter.

Det nytter ikke å selge bilmerket BMW, eller å forsøke å selge BMW, selv med et stort reklamebudsjett, når man reelt har russiske Lada’er i forretningen. Dårlige produkter er det krevende å selge! Kunden skjønner dette. Kunden merker også forskjell etter hvert på gode og dårlige spillprodukter, og god og dårlig markedsføring. Det er noe med at man kan lure en kunde en gang, man kan lure en kunde to ganger. Men man klarer ikke å lure en kunde tre ganger.
I dag har Norsk Rikstoto et tillitsproblem i deler av kunde-segmentene, på tross av markeds-undersøkelser som er gjennomført. Mye av disse undersøkelser var mest forsøk på å finne bekreftelser på at de strategier som Norsk Rikstoto følger i dag, er riktige. Ledelsen har ønsket å få frem slik «dokumentasjon». Hvis så, og alt var såre vel, da ville driftsresultatene vært akseptable. Det er de ikke.
Det er bare å ta kontakt med Spillerforeningen og Harald Ruud. Vi stiller vår kompetanse til disposisjon. Vi garanterer bedre resultater for Norsk Rikstoto enn hva nåværende ledelse har evnet å få frem de siste 11-12 år, siden 2006.