SAM 5347I årsmeldingen til Norsk Rikstoto for 2016 lyder første setning: «Hestesporten, hesteholdet og hesteavlen vokser i Norge». Samtidig nevnes «Norsk Rikstotos oppgave er gjennom effektiv drift og attraktive spillprodukter sørge for at mest mulig av inntektene fra spillet kommer formålet til gode». Etter å ha lest hele årsmeldingen med regnskaper sitter vi igjen med det bestemte inntrykk at styret og administrativ ledelse i Norsk Rikstoto befinner seg i en annen verden. De synes å ha gått i lære om mediestrategier hos president Donald Trump: Gå høyt ut, innrøm aldri feil, bygg opp illusjoner, bekreftet i offentligheten at du tror på dette selv. Norsk Rikstoto kommer med tåkeprat og det er mye ved spillet og utviklingen innen hestesporten som ikke er realistisk presentert, er kommentarer man hører fra «tråkka». Spillerforeningen har i flere år vært tydelige på at utviklingen bryter med hva kompetansespillerne og sportens fremste entusiaster ønsker seg, og som vil være nødvendig for en positiv utvikling for sport og spill. Med årsmeldingen fra Norsk Rikstoto har disse viktige miljøer rundt om i landet gått inn i hvilemodus. Her blir det ingen entusiasme, dessverre, hverken som spillere eller hesteeiere.

 

Dette er noen sitater fra årsmeldingen, som vi kommenterer nedenfor:

 • Det totale spillemarked i Europa målt i omsetning hadde en vekst i 2016 med 7,3 %.
 • Lykkespill og casino-produkter representerer veksten, mens kunnskapsspill har en «stabil» totalomsetning.
 • Spillprodukter knyttet til trav og galoppløp har vært utfordrende i de fleste land i 2016. Frankrike opplevde en tilbakegang i omsetningsvolum på 5,4 %.
 • I en tøffere konkurranse tiltar behovet for «live-produkter» og spill til stevner over landegrensene.
 • Aktiviteten på norske trav- og galoppbaner ble redusert i 2016.
 • Antall starterklærte hester ble redusert med 6,1 %.
 • Totalomsetningen for 2016 ble kr 3.880,9 mill. En vekst på 4,1 % fra 2015.
 • Produktmiks og økt internasjonalt spill har ført til at gevinstandelen har økt med 0,11 %, eller kr 4,2 mill i redusert dekningsbidrag…..
 • Planene ----- kan nok bare realiseres gjennom omlegging av den særavgiften Norsk Rikstoto innbetaler til Staten gjennom totalisatoravgiften.
 • Kr 107,6 mill ble overført trav- og galoppsportens sentralforbund i 2016. Samtidig utøver Norsk Rikstoto en rekke administrative tjenester for sporten og sportens organisasjoner.
 • Ny konsesjon er gitt for 5 år, 14. oktober 2016 til 31. desember 2021.
 • Den nye konsesjonen beskriver et tydeligere skille mellom sport og spill, hvilket vil medføre en endret rollefordeling mellom aktørene i sporten og Norsk Rikstoto.
 • Konsesjonen har lagt føringer for spillet, som registrert spill, spill-begrensninger, arbeidet mot resultatmanipulasjon og hvitvasking.
 • I 2016 har styret i Norsk Rikstoto besluttet å iverksette prosjekter som vil sikre fremtidig vekst.
 • Kunnskapsspilleren har behov for fornyelse, nye og mer innholdsrike tjenester, og en enhetlig brukeropplevelse på tvers av kanaler som også tilrettelegges for lykkespilleren.
 • I et fallende innenlands marked kreves større internasjonalisering.

Noen viktige regnskapstall fra 2016:

Administrasjonskostnader 122,3 mill kroner
Markeds-, salgs- og mediekostnader 141,8 mill kroner
Utviklingskostnader 37,9 mill kroner
Bongavgiften bringer 38,1 mill kroner

Viktige endringer fra 2015 til 2016:

Vekst i markeds-, salgs og mediekostnadene: 10,8 mill kroner
Vekst i utviklingskostnader 27,8 mill kroner

I 2017 ser vi av pressemelding fra Norsk Rikstoto at baneomsetningen har gått ned 1. kvartal med 1,9 mill kroner, omsetningen hos kommisjonærene har gått ned med 30,3 mill kroner, og omsetningen i de elektriske kanaler har gått ned med 11,9 mill kroner. Ikke mye som tyder på vekst og ekstra millioner til «formålet» i 2017, slik Norsk Rikstoto prediker i sine fagre løfter.

Styremedlem Ordin Larsen i Spillerforeningen skriver i en merknad:

«Vi står foran store utfordringer vedr den norskfødte bestanden, som synker med 10 % årlig. Spesielt for varmblods. Det er også mindre hester tilgjengelig for import i dag.

Så ble oppdretterpengene halvert ved start utenfor Norge. Dette er bedrøvelige greier: 20 % ble til 9,0 %, 15 % ble til 6,7 %, 10 % ble til 4,5 % og 5 % ble til 2,2 %. Er Norsk Rikstoto kun i live med kunstig åndedrett? Overføringene til formålet og sporten minker!»

Dette er virkeligheten til oppdrettere og hesteeiere. Da blir det pinlig og helt feil når NR-styret skriver innledningsvis i sin årsberetning: «Hestesporten, hesteholdet og hesteavlen vokser i Norge».  Det NR-styret legger frem i sine informasjoner, er grovt feil!!

Spillerforeningens viktige råd til DNT, og de som ønsker å lytte i Norsk Rikstoto:

 • Gradvis implementering av Thalheimer-rapportens tilrådninger vil gjøre produktene mer konkurransedyktige overfor alle kundesegmenter, norske og utenlandske.
 • Thalheimers tilrådninger vil gjøre det mulig å dempe driftskostnader til lønn og markedsføring. Attraktive produkter selger seg i større grad selv.
 • Brutto-omsetning vil gå vesentlig opp, helt automatisk, og etter break even sikres nye og trygge netto-millioner til formålet.
 • Illusorisk lotto-reklame i dag henvender seg til mindre viktige kundegrupper (80-20 regelen).
 • Innholdet i RD-sendingen må i større grad være rettet inn mot 20 % av spillerne, kunnskapsspillerne.
 • Eksperten-konseptet avvikles, da dette i hovedsak kun flytter omsetning og kompetanse fra regionale enkeltspillere/ miljøer til et sentralt samle-konsept. Dette gir en reduksjon i viktige og gode spillermiljøer rundt om i landet. Eksperten-konseptet fører til svekket tillit og interesse.
 • Prosenten av omsetning som tilkommer kommisjonærene kan gradvis bli dempet etter hvert som Thalheimer-rapporten implementeres. Vi anbefaler en endring fra 7,5 % til 4,0 %. Økt omsetning vil styrke driftsgrunnlaget hos kommisjonærene.
 • Styrket tilbakebetalingsprosent (TBP) vil gi økt interesse og omsetning fra utenlandske spillere. Det gir kapitalimport.
 • Danmark og Sverige åpner for flere spilleselskaper i spill på hest, mens Norge holder fast ved enerettsmodellen. Proteksjonisme tjener aldri hestesporten i Norge hverken på kort eller lang sikt. Samarbeidet mellom sportens organisasjoner i Skandinavia er viktig, og da må vi trekke opp felles og tidsaktuelle rammer for fremtiden. De holdninger som gjør seg gjeldende i Hestesportens Hus i Oslo fører Norge inn i ei bakevje.

«Norge på sidelinjen?», skriver TGN i en artikkel 13. juli. Dette er ikke overraskende. Det går en grense for hvor mye tid og hvor mange møter svenske og danske ledere vil bruke på «forhistoriske holdninger» fra Norge.

Direktør Harald Dørum.

Spillerforeningen og de kompetansemiljøer vi representerer gjennom venner fra store deler av landet har over flere år, har gitt uttrykk for at strategiene og rammene for spillet som Dørum har lagt opp til, er feil. Våre argumenter er alltid godt dokumentert. Direktør Harald Dørum er hovedårsak til en stagnert tilstand for norsk hestesport. Han bør selv se dette, og ta konsekvensen ved å fratre – uten etterlønn.

Vi stiller gjerne opp som rådgivere for DNT-ledere som Knut Weum og Svein Morten Buer. Det er bare å ringe.

I mellomtiden nyter vi tilværelsen i horisontal stilling – i full hvilemodus på badestrendene rundt om – med et håp om, selvsagt, at norsk hestesport skal ta grep som sikrer optimisme, en sunn økonomi og reell fremgang.