Bjørn  og HaraldBør Harald Ruud i Asker, med sin relevante kompetanse, erstatte styreleder Rolf Sæther eller direktør Harald Dørum i Norsk Rikstoto?
DNT er lammet. Trenerne innen trav- og galoppsporten stiller seg høflig avventende. De håper at avsetningene til løpspremiene skal bli øket. Men virkeligheten i Dørum’s og Sæther’s verden er en annen. De har skakkjørt Norsk Rikstoto fullstendig. De har ødelagt hestesportens økonomi. Sporten blir nå drevet på nødbluss. Du kan lese en rekke konstruktive artikler på www.spillerforeningen.no fra de siste 10-15 år om hvorfor utviklingen ble slik. Det gir helhetsoversikt. Da får man kunnskap om millionene og milliardene som forsvant ut av vinduet. Det paradoksale er at økonomien i norsk hestesport kunne i 2014 vært sunn og tilfredsstillende for mange aktører….!

«Handlingslammelse i toppen».

Siviløkonom, næringslivsleder og hesteeier Arild Kjeseth skriver i en helsidens artikkel i TGN i mars om utfordringene for Norsk Rikstoto og hestesporten. Interessant lesning, spesielt fordi mange av forslagene han nevner har vært omtalt på www.spillerforeningen.no. I artikkelen leser vi:

«Ledelsen i Norsk Rikstoto bekreftet i intervju 20. august i fjor at man er rustet for dobbelt så stor omsetning som dagens! Som siviløkonom skjønner jeg hva han egentlig prøver å si, men la meg si det enkelt:

  • Antall hoder
  • Lønnsnivå/ omplassering/ stillingsjusteringer
  • Reiser/ sponsorturer/ markedskostnader
  • Diverse

Målsetningen må være innen to år å oppnå en innsparing på 50 millioner kroner. Da er man tilbake på kostnadsnivået i 2008».

Spillerforeningen legger til: Omorganiseringen er det fullt mulig å få til uten at totalomsetningen blir redusert. Det er fullt mulig å redusere antall ansatte, og samtidig øke totalomsetningen!

Hva har Harald Dørum gjort som NR-direktør?

Vi kan oppsummere slik:

Han har økt lønns- og markedsføringskostnadene dramatisk! Et stort antall salgskonsulenter og et økt antall kostbare reklamesnutter på TV forsøker å selge verdens dårligste spillerprodukt. (67 % i TBP). «Man kommer ikke til himmels på en plumbert Vespa», skrev vi i Spillerforeningen en gang på 90-tallet. Virkeligheten og forutsetningene for spillet er de samme i dag. Salgskonsulentene har derfor en håpløs oppgave!
Del av omsetning er flyttet fra omsetning hos kommisjonærer til nettspill hos Rikstoto. Dermed sparer selskapet 7,5 % i avgifter til kommisjonærene. Når nettspillet pr 2013 har oversteget 1 milliard (av en total på 3,7), må vi spørre: Hvor har du gjort av de 75 millionene som spilleselskapet har hatt i reduserte kostnader til et nett av kommisjonærer, Harald Dørum? Denne besparelse burde ha kommet «formålet» til gode.

Totalomsetningen har stagnert, tross massiv TV- og mediereklame i perioder. Det betyr at kunden finner NR-reklamen illusorisk, og at store deler av markedet skjønner at Norsk Rikstoto faktisk har verdens dårligste produkter i spill på hest (67 % i TBP). Selv de som ikke skjønner noe av TBP-analyser, forstår at dårlige betingelser i spillet gjør at lommeboka raskere blir tom. Det hjelper ikke med en reklame, som sier noe om å vinne, når den reelle verden for småspilleren og storspilleren er økonomisk brutal. Dørums resept har gitt et stort antall illojale spillere, det motsatte av hva enhver salgssjef i en milliardbedrift ønsker seg.

Harald Dørum har flyttet omsetning mellom produkter, og økt tilbudet i antall løp ved å åpne for spill til Sverige og Danmark. Men intet av dette gir reell volumvekst. Spillerne er de samme. Lommebøkene er de samme. Harald Dørum rekrutterer ingen nye til spillet, og det er hovedproblemet. Det er snarere slik at han får etablerte spillere til å forlate spill på hest i Norge. Vi lever tross alt anno 2014, i en internasjonal verden med gode spillerprodukter til Storbritannina, Frankrike, Australia og Hong Kong. Hvorfor skal man spille på Lasken Kari til 67 % i TBP i Norge, når det finnes langt bedre tilbud med 76 % til 83 % i TBP i utlandet?

Harald Ruud og Bjørn Håkonsen (Spillernes Blad) fremmet forslag i 2006 overfor daværende direktør Arne Herberg om å heve TBP i DD fra 70 % til 75 %. Det ga denne effekt for DD-spillet de neste årene:

År Årsomsetning Vekst etter 2005 Økning i nettobidraget
2005 191,1 mill    
2006 220,7 mill 28,6  7,1
2007 279,9 mill 87,8 22,0
2008 323,6 mill 131,5 32,9
2009 325,9 mill 133,8 33,5
2010 339,5 mill 147,4 36,9
2011 323,9 mill 131,8 33,0
  Totalt 660,9 mill 165,4 mill

Dette er ett av mange eksempler på at forståelsen og strategiene til professor Thalheimer virker. Dette er ett av flere eksempler fra Norge på at samme strategi, presentert av Harald Ruud og Bjørn Håkonsen, fungerer og gir konkrete resultater!

I denne tidsperioden hadde Norsk Rikstoto en vekst i total omsetning fra 2,78 milliarder til 3,81 milliarder, dvs en vekst på 1,031 milliarder over 6 år. Da er det med en viss tilfredshet at DD-spillet har bidratt med 660,9 millioner, eller 64,9 % av den totale vekst. I tillegg kommer krysspriseffekt for andre produkter.

Utfordringene for trav- og galoppsporten.

Når Norsk Rikstoto gjør det historisk dårlig, og spilleselskapet har en ledelse uten realistiske ambisjoner om reell vekst til fellesskapets og formålets beste, da står hestesporten i de neste årene overfor noen enkle utfordringer:

  1. Man må skifte ut ledelsen i Norsk Rikstoto, og få inn ledere som evner å omstille og markedstilpasse produkter og organisasjon. Dagens styre og ledelse klarer ikke dette.
  2. Da får vi alternativ 2: Flere selskaper vil om kort tid få lisens i Norge i konkurranse med Norsk Tipping og Norsk Rikstoto. Dette er naturlig, og det ligger ingen katastrofe i dette. De nye selskapene vil ha et ryddig og seriøst samarbeid med norske myndigheter, som betyr at en visse prosent av netto overskudd (5,8 % som i Frankrike) går til «formålene», som i denne sammenheng er trav- og galoppsporten. Samtidig skal en ikke bli fremmed for at de nye selskapene, som Trendy Gaming Group Ltd (tidligere Trottingbet), og selskaper som Unibet og Nordicbet, vil etablere seg med egen administrasjon i Norge. Da vil det bli reell konkurranse i tråd med de næringspolitiske føringer og prinsipper vi kjenner fra EU og EØS. Når Norsk Rikstoto har ekstreme kostnader, og møter en naturlig konkurranse om kort tid, da får de et problem! Hvis de ikke gjennomgår viktige strukturelle endringer og tilpasser kostnadene til virkeligheten, (til beste for alle egentlig), da kan de like godt forberede en melding til skifteretten. Hestesporten er ikke tjent med en proteksjonistisk totalisatorlov og et Norsk Rikstoto, et monopol som ikke sikrer en tilfredsstillende økonomi i sporten. Vi kan være der om 3-4 år, hvis Harald Dørum og Rolf Sæther, som styreleder, fortsetter slik de gjør i 2013 ot 2014.

«Dørum er god til å prate».

Dette sa en av lederne ved en av travbanene, da vedkommende ringte Spillerforeningens leder i mars. Ja, Harald Dørum er god til å prate. Han selger det produktet han har stått for, som han har hatt tro på, og som ikke har gitt resultater over flere år. Vi må legge til: De som er tilhørere innad i sporten, de lytter, de vil gjerne tro at verden går fremover i positiv retning. De vil gjerne gi Harald Dørum en sjanse. Men hvor lenge vil de være lojale til en NR-leder som bare prater og prater – uten de økonomiske resultater som hestesporten ønsker seg?

Hovedspørsmålet til hestesportens ledere er: Når skal Harald Dørum levere de økonomiske resultatene fra spillet slik at hestesporten kan øke løpspremiene, og da gjerne mer enn hva lønns- og prisstigningen ellers er i samfunnet? Når skal trenere, hesteeiere og stallpersonalet få dekket lønns- og prisvekst fra årene 2005 – 2014?

Hvis Harald Dørum kan besvare disse spørsmålene i det viktige møtet internt i sporten ultimo mars, da kan han ha et grunnlag for videre samarbeid og drift.

Men hvis Harald Dørum ikke evner å legge frem realistiske prognoser, som sikrer vekst for «formålet» gjennom vesentlig økte løpspremier, da bør han ta sin flosshatt å gå! Mye taler for at dette blir fasit.

Ruud versus Dørum.

Harald Ruud, Spillerforeningens leder, som en av de viktige kompetansepersonene for spill og spillestrategier i Norge, mener det er fullt ut realistisk å øke brutto omsetning i spill på hest i Norge til 5-6 milliarder kroner i løpet av 3-4 år. Det gir en vekst på 50 %. Kanskje også mer enn dette. Det er realistisk med et økt nettobidrag fra spillet, og samtidig gjennomføre en vesentlig kostnadsreduksjon i staben til Norsk Rikstoto. I sum skal det ligge en vekst i løpspremiene i tidsperioden med 100 millioner kroner – en vekst på mer enn 30 %!

Da blir spørsmålet: Bør Harald R erstatte Harald D?

Vil du erstatte Harald Dørum i direktørstolen, Harald Ruud?

Jeg har i flere år tenkt at jeg ville gjort en langt bedre jobb som styreleder i Norsk Rikstoto enn hva Rolf Sæther har gjort. Han har begrenset kompetanse knyttet til spillforståelse og utvikling av kundegrupper. Han har kommet til kort i sin dialog med myndighetene sentralt, ganske enkelt fordi det produkt han har presentert overfor politikere i departement og Storting ikke holder mål. Dyktige politikere er tross alt ganske erfarne i å avdekke eller skrelle bort «prat uten innhold», for å si det sånn.

Jeg kjenner flere personer, også nøkkelpersoner i Spillerforeningen, som kunne gjort en utmerket jobb som direktør i Norsk Rikstoto. Vi får ta den søknadsprosessen når den blir aktuell.

Når det gjelder meg selv, så lever jeg et helt fantastisk liv. Flotte barn og barnebarn, en vidunderlig, intelligent og kulturinteressert kone, meget interessante og gode venner i Moskva, Vilnius, Cambridge, Philadelphia og Norge. I mitt hjemmekontor ved Hvalstrand i Asker kan jeg gå på jobben i kortbukse og badekåpe hver dag. Jeg kan dyrke mine kulturinteresser, investere i noen malerier og dyrke lystbetonte hobbyer. Når jeg samtidig har en netto årsinntekt på 1-2 millioner, og min kone tjener godt som adjunkt i tillegg, som gjør at familien har det komfortabelt på alle måter, da skjønner jeg ikke hvorfor jeg skal prioritere en heltidsjobb i Hestesportens Hus og kjøre bil forbi Sandvika på E18 og videre på Ringvei 3 i Oslo i lang kø hver dag!? Nei, jeg lever og har det altfor godt til å bruke 2 timer hver dag på slikt. Dessuten har jeg noen pensjonsmidler pga privat sparing gjennom noen år.  Jeg har tidligere pendlet til jobber i Oslo i 9 år – Oslo Børs og Stortinget – på 70- og 80-tallet. Da føler jeg at jeg har gjort min daglige samfunnstjeneste.

Men jeg kunne absolutt tenke meg å være styreleder i Norsk Rikstoto. Da kan jeg trekke i trådene. Da kan jeg realisere de tiltak som er nevnt i Thalheimer-rapporten fra 2001, som jeg og mine gode venner i Spillerforeningen har vært store tilhengere av i mange år. Da kan jeg sette fokus på viktige strukturendringer i sporten. Da kan jeg samarbeide med mange innen hestesporten som jeg vet har samme verdigrunnlag som meg selv. Det er for øvrig mye av samme «medisin» som vi har registrert for Australia i flere 10-år, og som har preget baner som Meadowlands i New Jersey i USA de siste 3-4 årene. Milliardæren Jeff Gural snudde ganske raskt underskudd til overskudd på USA’s mest kjente baneanlegg like utenfor New York. Det er fullt mulig. Hvorfor skal ikke jeg, Bjørn Håkonsen og noen entusiaster med den rette kompetanse kunne skape noen av de samme resultatene i Norge de neste årene i et av verdens rikeste land?

Hvis trav- og galoppsporten vil, selvsagt……...